Byggesak

Vi behandlar i hovudtrekk det som gjeld oppføring, riving og endring av bygningar, anlegg og konstruksjonar som skal godkjennast av kommunen før arbeidet blir satt i gang.

Lesja kommune har opna for mottak av elektroniske byggesøknader. ByggSøk er ein nettstad utvikla med tanke på mest mogleg lik behandling av byggesaker på tvers av kommunegrenser. ByggSøk er tilpassa ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1. juli 2010. Du finn lenke til ByggSøk øverst på sida.

Kommunal byggesaksbehandling blir regulert etter plan- og bygningslova med til tilhøyrande vedtekter og forskrifter. Kommunen sine arealplanar med plankart og bestemmelsar utgjer ein viktig del av det juridiske grunnlaget for saksbehandlinga. For å få ei god oversikt over alt gjeldande regelverk i forbindelse med byggetiltak, kan vi anbefale dykk å sjå på Direktoratet for byggkvalitet si heimeside.

Nedanfor er nyttig informasjon om byggesak og med henvisning til andre nettsider. Byggereglar finn du ved å klikke på

Bygge utan å søkje

Enkelte bygg som garasje, bod eller ei anna bygning under 50 m2 kan du under nokre forutsetninger bygge utan å søkje. Lenke til vegvisar Bygg uten å søke

 

Har du sett opp ein garasje, tilbygg eller annan bygning som er friteken frå søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen treng opplysningane for å oppdatere dei digitale karta sine. Klikk på lenke for å komme til skjemaet. Melding om bygg unntatt søknadsplikt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kor stort kan du bygge

Lenke til vegvisar Kor stort kan du bygge

Før du bruker vegvisaren må du avklare planstatusen for eigedomen din. Dette får du avklart i vår kartløysing. Klikk på fana kart øverst på sida. Søk opp din eigedom, huk av for arealplaner og trykk på eigedomen. Planinformasjon kjem opp til venstre for kartet. I vegvisaren får du bl.a hjelp til å berekne bruksareal (BRA), bebygd areal, fotavtrykket (BYA) og tomteutnyttelse (TU)

 

Ligg eigedomen innanfor ein reguleringsplan, så er eigedomen regulert. Tillatt grad av utnytting er som regel teke inn under bestemmelsane i reguleringsplanen saman med dei andre bestemmelsane for området. Er ikkje området eigedomen ligg i regulert, så gjeld arealdelen av kommuneplanen med tilhøyrande bestemmelsar.


Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er eit møte mellom deg og ein byggesaksbehandlar før søknaden sendes inn, og skal sikre at du får den informasjonen du treng tidlig i planlegginga av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringar, gi betre søknader og dermed raskare og betre saksbehandling.

 

Aktuelle spørsmål kan vere:

 • Uklare reguleringsbestemmelser
 • Eventuelle dispensasjoner
 • Krav om uavhengig kontroll
 • Uttalelse frå andre myndigheter
 • Naturfare

  For at du skal få størst mogleg utbytte av møtet ber vi om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt teikningar/skisser av eksisterende og ønska situasjon vedlegges ved anmodning om forhåndskonferanse. Alternativt kan bileter som syner eksisterande situasjon leggast ved.

Avtale om forhåndskonferanse gjerast med byggesaksbehandler og helst skriftlig. Møtet skal gjennomførast innan to veker etter at du har bede om forhandskonferanse.

Korleis lage ein byggjesøknad

Denne informasjonen er tilpassa søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson sjølv står ansvarleg for arbeidet, men kan og vere eit godt utgangspunkt for meir kompliserte søknader.

Når du har arbeidet deg igjennom punkta under, så vil du vere klar til å sende inn søknaden. Om du står fast eller lurer på noko under vegs, så ta kontakt med byggesaksbehandlar i kommunen. Du har også anledning til å avtale ein forhåndskonferanse.

 1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over kva som kan gjerast på din eiendom, så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetningar og begrensningar som er lagt på din eigedom. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunen si kartløysning.
 2. Kart: I søknaden må du vedlegge eit kartutsnitt med tiltaket innteikna. Dette kan du hente ut sjølv ved hjelp av kommunen si kartløysing eller ved å henvende deg til kommunen. Hugs å teikne på avstand til nabogrense(r), vegar og andre bygningar. Kartutsnitt er ikkje nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringar som ikkje endrar arealet på byggverket.
 3. Teikningar: Teikningane skal fortrinnsvis vere i målestokk 1:100 og vere fagmessig utført. Aktuelle teikningar er plan-, snitt- og fasadeteikningar. Alle berørte fasader må visast. Ved tilbygg må denne teiknast saman med eksisterande bygning. Hugs at også eventuelle endringar i terrenget må kome fram på teikningane. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med teikning som viser eksisterande situasjon, slik at det blir enklare for saksbehandlar å sjå kva som vert endra. Eksisterande fasadeteikning kan eventuelt erstattast eller supplerast med bileter
 4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjonar frå plan- og bygningslovgjevinga (f.eks. avstand til veg, grad av utnytting, byggegrense, gjeldande reguleringsbestemmelsar o.l.) må søknad om dette vedleggast byggjesøknaden som eit eige skriv. Vi gjer oppmerksam på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 veker.
 5. Samtykke frå nabo: Hvis du ynskjer å oppføre eit nybygg eller tilbygg nærare felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftleg samtykke (erklæring) eller søkje om dispensasjon frå plan- og bygningslova. Dette er ikkje nødvendig for byggverk under 50 m² så lenge tiltaket er i samsvar med gjeldane planbestemmelser for området.
 6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboar og gjenboarar ved at dei mottek nabovarsel og nødvendig dokumentasjon (situasjonsplan, teikningar o.l ) for tiltaket. Naboliste/eigarliste over aktuelle naboar kan du bestille via Infoland.
 7. Uttale frå andre myndigheiter der dette er aktuelt: F.eks. Statens vegvesen, Kulturminnemydigheiten, Bane Nor osv.
 8. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortledning av avløpsvatn og atkomst må sikrast og dokumenterast ved innsending av søknaden.
 9. Søknadsskjema: I skjemaet oppgjev du relevante opplysningar og beskriv kva du skal gjere. Legg gjerne ved eit følgebrev om det blir liten plass i skjemaet.

 

Byggesaksblankettar

Lenke til oppdaterte søknadsskjemaer og blankettar til byggesaken finn du under fana byggesaksblankettar. Øverst på sida finn du og ei fane med link til skjemaet for nabosamtykke - erklæring fra nabo.

 

 

Ferdigattest og brukstillatelse

Normalt er det ansvarlig søkjar som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I dei sakene hvor det ikkje er nokon ansvarlig søkjar, så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

 

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgjande leggast ved søknaden:

 • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, sjå TEK 17)
 • Gjennomføringsplan

 

Hvis det er gjort mindre ikkje-søknadspliktige endringar i forhold til tillatelsen, må følgjande vedleggast søknaden:

 • Oppdatert situasjonsplan
 • Oppdaterte teikningar
 • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

 

 

Tidsfristar og gebyr

Tidsfristane for vår saksbehandling avhenger av fleire forskjellige forhald. Det kan vere om tiltaket medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse frå andre myndigheiter. Tidsfristane er hjemla i SAK10 og gjelder frå søknaden er komplett.

 

Byggesaksbehandling er gebyrbelagt. Sjå under fana gebyr for gjeldane regulativ og prisar for dei ulike tiltaka.

Kontakt

Elin Stavheim
Ingeniør/byggesak
Telefon 61 24 41 46
Mobil 906 23 279
Kristin Hagen Hæreid
Byggesaksbehandlar
Telefon 61 24 41 06
Mobil 902 96 116