Må du søke?

Du må undersøke kva planar og føresegner som gjeld for eigedommen du har byggjeplaner på. Ta gjerne kontakt med kommunen for rettleiing.

Om arbeidet er søknadspliktig kjem også an på kva du skal byggje, rive eller endre. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) sitt infoskriv om dei vanlegaste byggjearbeida viser kva slags søknad som må sendast inn eller om tiltaket er unnateke frå søknadsplikt.

 

 

Du kan og nytte Direktoratet for byggkvalitet sin elektroniske vegvisar Bygg uten å søke, eller rettleiing på kva som er søknadspliktig på dibk.no.

Det gjeld eigne reglar for oppføring av tiltak langs offentleg veg og jernbane. Sjå Statens vegvesen eller Bane Nor sine sider for nærare informasjon angåande dette.

Kontakt

Kristin Hagen Hæreid
Byggesaksbehandlar
Mobil 902 96 116
Elin Stavheim
Ingeniør/byggesak
Mobil 906 23 279