Viltforvaltning

Kommunale forvaltingsoppgåver

 • Sette kommunale mål for bestanden av elg, hjort og rådyr i sin kommune (jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3)
 • Godkjenne vald for elg, hjort og rådyr (jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 13).*
 • Godkjenne bestandsplanområder for elg og hjort (jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16)
 • Godkjenne bestandsplaner for elg og hjort (jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19)
 • Tildele fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr (jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 om fellingstillatelsens gyldighet og fellesjaktavtaler og § 21 om målrettet avskyting. (Dette via hjorteviltregisteret, § 24)
 • Administrere det kommunale viltfondet, og fastsette fellingsavgift for elg og hjort (jamfør forskrift av 15. mai 2011, om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort)
 • Arrangere jegerprøveeksamen årleg.
 • Fastsette forskrift for opning av jakt på hjortevilt og minsteareal for tildeling av fellingsløyve. (jf. Viltloven §16=
 • Utføre og administrere fallviltarbeid i kommunen.
 • Rapportere statistikk på fallvilt og «sett og skutt hjort og elg” i hjorteviltregisteret.no og til Statistisk sentralbyrå.
 • Kommunen kan gje løyve til felling av hjortevilt, bever og ei rekkje andre artar ved ulike skadeforhald av betydning. (jf. §18 I naturmangfoldlova)
 • Samarbeide med grunneigarar om organisering av utmarka, jamfør viltloven §§ 37 og 38.
 • uttale seg om regulering av småviltjakt i statsallmenning, jamfør fjelloven § 23.
 • Kommunen skal også ivareta viltet i plansammenhenger med meir. I tillegg er det andre oppgåver kommunen også

I tillegg skal kommunen ha melding om:

 

Lesja kommune ynskjer eitt godt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, enkeltpersonar, Lesja fjellstyre, jegerar, rettigheitshavarar og offentlege instansar som driv med viltet. Lesja er heldig som har dyktige rettigheitshavarar og eitt elgutval som administrerar elg- og hjortejakta på ein god måte. Det å ha nok og dyktige jegerar, og ei god rekruttering ser kommunen som viktig for forvaltninga.

Artikkelliste

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800