Felles landbruksforvalting for Lesja og Dovre

 Lesja og Dovre er  landbrukskommuner med eit godt produsentmiljø og mange dyktige gardbrukarar som forvaltar eigedommane sine på ein ansvarsfull og langsiktig måte.  Å reise gjennom dei to kommunane ein sommardag er ei god oppleving, fordi det her blir drive fjell-landbruk på ein bærekraftig måte i eit 1000-årig kulturlandskap heilt opp mot høgfjellet. Historisk har busetjinga vakse fram ved godt arbeid på gardane og i tilleggsnæringar gjennom mange århundre. Landbruksvarer frå jord- og skogbruk produserast for samfunnet for anslagsvis 10 gonger så mange innbyggjarar som det bur i kommunane våre.  Dette er vi stolte av og vi ynskjer å fortsette å bera denne tradisjonen vidare. Gjennom solid og ordentleg arbeid tek landbruket ansvar for eige levegrunnlag. I nasjonal samanheng er andelen sysselsette i landbruket i Lesja ein av de aller høgaste.

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til føretak som søkjer produksjonstilskott. Skrivet inneheld mellom anna informasjon om tilskottsordningar og søknadsfristar. Du finn skrivet i lenka under.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har gjennomført periodisk vedlikehald av AR5 (arealressurskartet) for Dovre kommune.  Dette har ført til mange små og større endringer i arealklassifiseringa.

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til landbruksføretaka i Lesja og Dovre.  Mellom anna informerer vi om tørkesituasjonen og avlingsskadeordninga, skogbrannfare, ny søknadsordning for sjukdomsavløysing, tilskottsordningar og  søknadsfristar.

Eigarar av jordbruksareal som ikkje driv jorda sjølv og som ikkje har skriftleg jordleiekontrakt med leietakar må levere slik avtale til kommunen for godkjenning innan 01.04.2017. Dette i medhald av Jordloven.

 

Kontakt

Kari Anette Austvik
Landbruksrådgjevar
Mobil 941 37 135

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00

 

Adresse

  • Besøksadresse
    Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja
  • Kommunenummer 3432 (frå 1.1.2020)
  • Organisasjonsnummer 964 949 204
  • Bankkontonummer 2081 19 00142
  •