Felles landbruksforvalting for Lesja og Dovre

 Lesja og Dovre er  landbrukskommuner med eit godt produsentmiljø og mange dyktige gardbrukarar som forvaltar eigedommane sine på ein ansvarsfull og langsiktig måte.  Å reise gjennom dei to kommunane ein sommardag er ei god oppleving, fordi det her blir drive fjell-landbruk på ein bærekraftig måte i eit 1000-årig kulturlandskap heilt opp mot høgfjellet. Historisk har busetjinga vakse fram ved godt arbeid på gardane og i tilleggsnæringar gjennom mange århundre. Landbruksvarer frå jord- og skogbruk produserast for samfunnet for anslagsvis 10 gonger så mange innbyggjarar som det bur i kommunane våre.  Dette er vi stolte av og vi ynskjer å fortsette å bera denne tradisjonen vidare. Gjennom solid og ordentleg arbeid tek landbruket ansvar for eige levegrunnlag. I nasjonal samanheng er andelen sysselsette i landbruket i Lesja ein av de aller høgaste.

Trenger du en hjelpende hånd i sommer? Dessverre er det utfordrende å finne avløsere i landbruket. Samtidig er det ungdom i bygda som ikke har sommerjobb også som veldig gjerne kunne tenkt seg det.

Vi vil informere om at arealressurskartet i Lesja kommune er oppdatert etter at Nibio gjennomførte periodisk vedlikehold av AR5 høsten 2020. Det betyr at arealtallene i gårdskartet ditt kan være endret.

Se oppdatert kart

Det kan være lurt å se på kartet og arealtallene nå. Det er disse tallene søknad om arealtilskudd blir kontrollert mot ved førstkommende søknadsomgang.

Se gårdskart her: https://gardskart.nibio.no For å se på endringer i kartet etter forrige søknadsfrist, velg Endring AR5 i lista på venstre side, og velg deretter det øverste valget: Okt. 2020 – nå.

Meld fra til oss på landbrukskontoret hvis det er noe du reagerer på.

Hvorfor er det gjort endringer?

Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har oppdatert kartet. Når NIBIO oppdaterer arealressurskartet sammenligner de kartet med det de ser i nye flybilder, sammen med kart med oppdaterte veier og med opplysninger fra første gangs feltkartlegging.

De fleste oppdateringer som er gjort skyldes at det har skjedd endringer i landskapet, som nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjengroing. Det kan også være at kartet tidligere inneholdt feil som nå er rettet opp.

Det er arealets tilstand som skal legges til grunn for klassifiseringen, ikke bruken av arealet. Eksempelvis skal et område som tilfredsstiller definisjonen for «fulldyrka jord» og kan fornyes ved pløying, registreres som fulldyrka, selv om det brukes til beite.

Mer informasjon om arealressurskartet (AR5)

På NIBIO sine nettsider kan du finne mer informasjon om kartet AR5.

Det er også laget en brosjyre om arealressurskartet.

For innmarksbeite er det laget et eget informasjonsark. Les om innmarksbeite på bokmål eller på nynorsk.

Videre oppdatering

Kommunen vil holde arealressurskartet (AR5) oppdatert framover, og legge inn endringer når det skjer endringer i landskapet. Gi beskjed til oss om det er gjort endringer på eiendommen din som påvirker jordbruksarealet. Da er det lettere for oss å holde AR5 oppdatert.

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til føretak som søkjer produksjonstilskott. Skrivet inneheld mellom anna informasjon om tilskottsordningar og søknadsfristar. Du finn skrivet i lenka under.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har gjennomført periodisk vedlikehald av AR5 (arealressurskartet) for Dovre kommune.  Dette har ført til mange små og større endringer i arealklassifiseringa.

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til landbruksføretaka i Lesja og Dovre.  Mellom anna informerer vi om tørkesituasjonen og avlingsskadeordninga, skogbrannfare, ny søknadsordning for sjukdomsavløysing, tilskottsordningar og  søknadsfristar.

Eigarar av jordbruksareal som ikkje driv jorda sjølv og som ikkje har skriftleg jordleiekontrakt med leietakar må levere slik avtale til kommunen for godkjenning innan 01.04.2017. Dette i medhald av Jordloven.

 

Kontakt

Kari Anette Slettahaug
Leder Landbruk Lesja og Dovre
Telefon 941 37 135

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00

 

Adresse

  • Besøksadresse
    Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja
  • Kommunenummer 3432 
  • Organisasjonsnummer 964 949 204
  • Bankkontonummer 2081 19 00142