Innsynsrett

Lenke direkte til innsynsløysinga finn du under Post og saker i toppmenyen på sida.

Offentlighet og åpenhet omfatter mer enn at publikum gis internettilgang til postjournalene. Publikum har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan du enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.
 
Rettigheten er lovfestet, og skal mellom annet sikre at den enkelte person får se hva slags type informasjon som er lagret om en selv og hva denne informasjonen benyttes til.
 
Saksdokument, journaler og lignende register er åpent for innsyn dersom ikke annet er bestemt i følge lov eller forskrift.
 
Den viktigste loven er kanskje Personopplysningsloven, som mellom annet gir det rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at:
 
"Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg.
 
Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte, eller bare be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig!" (Kilde: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo)
 
Nettsidene til Personvernsnemda og Datatilsynet viser mer om innsynsretten du har.
 
Også andre lover er viktige for å ivareta innsynsretten.To viktige lover er forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/partsinnsyn) og offentleglova (innsyn for alle). I tillegg kan innsynsretten ivaretas ved å praktisere "meroffentlighet". Det vil i korthet si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon slik at den enkelte ikke må gå veien om innsynsbegjæringer. Meroffentlighet er slik sett forankret i Kommunelovens § 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet:
 
"Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning"
 
Kommunens postlister/postjournal
Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i Forskrift til offentleglova av 17.10.2008 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens sentrale post/saksbehandlingssystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken. Postlistene er offentlig. I de tilfeller det ikke er mulig å registrere et dokument i postlisten uten å røpe opplysninger som er undergitt lovhjemlet taushetsplikt vil slike opplysninger være utelatt, jfr. arkivforskriften § 10, 2. ledd.
Du finner kommunens postjournaler tilgjengelig som pdf-dokumenter under fanen "post". I postlisten finner du en oversikt over arkivverdig post som har kommet inn eller gått ut fra Dovre kommune. Listen legges ut med en dags etterslep.
 
Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u. off.) i postjournalen. Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest Avs/Mot og deler av Innholdsteksten sladdet med ********.