Kontrollutval

Kontrollutvalet:

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval. Kontrollutvalet skal utøve arbeidet sitt i samsvar med kommunelova og forskrift for kontrollutvalg.

Kontrollutvalet kan ta opp eit kvart tilhøve ved den kommunale verksemda, så lenge det kan definerast som kontroll og tilsyn. I tillegg kjem enkelte konkrete lovfesta oppgaver. Kontrollutvalet skal mellom anna sjå til at kommunen har ein forsvarleg revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar.

Sekretariatet:

Kontrollutvalet skal ha eige sekretariat, som til ei kvar tid skal yte kontrollutvalget den bistand som utvalet finn nødvendig for å kunne ivareta oppgåvene sine. Kontrollutvala i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Sel, Lom og Skjåk har felles sekretariat:

Sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta. Telefon 61 700 714. E-post: hilde.holden@sel.kommune.no

Revisor:

Revisjonstenestene blir utført av Innlandet Revisjon IKS. IRIKS har distriktskontor på Otta, med adresse Ola Dahlsgate 3, 2670 Otta.

Kontaktinfo:

Har du tips eller noko som du vil at kontrollutvalget skal sjå nærare på, ta kontakt med leiar eller nestleiar eller send en e-post til sekretariatet.

Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalet:

Medlemmer                                                             Varamedlemmer

Ap:                                                                           Ap:

Oddvar Romundset                                                 1. Bjørg Eva Dalum

Kari Kjøde Enger                                                     2. Inger Marie Nyløkken

H:                                                                             H:

Anders Norderhus                                                   1. Aslak Enstad

Anne Cathrine Enstad                                             2. Åse Britt Storhaug von Rappe           

Sp:                                                                            Sp:

Konrad Eithun                                                         1. Dag Vidar Enebo

                                                                                  

Leiar: Anders Norderhus

Nestleiar: Oddvar Romundset

Lovhjemler / reglement:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83

§ 23-1.Kontrollutvalget

§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon

§ 23-4.Eierskapskontroll

§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

§ 23-7.Sekretariatet

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommer av 15.6.2004

Reglement for kontrollutvalget i Lesja kommune (PDF, 23 kB)

Kontakt

Hilde Holden
Mobil 952 30 118