Tidsfristar

Behandlingsfrist for byggjesaker er som hovudregel 3 veker for byggjetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattende saker.

Byggesaksforskrifta (SAK10), fastset fristar for kommunen si behandling av byggesaker.

 

Tidsfristar for kommunen si saksbehandling:

Tidsfristar for kommunen si saksbehandling:
Type søknad Tidsfrist for behandling
Førehandskonferanse 2 veker
Igangsettingsløyve 3 veker
Midlertidig bruksløyve 3 veker
Ferdigattest 3 veker
Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttale eller samtykke frå andre myndigheiter 3 veker
Omfattnde byggetiltak, med og utan dispensasjon frå reguleringsplan 12 veker

 

Vi reknar saksbehandlingstida frå vi mottek ein fullstendig søknad, det vil si med all naudsynt dokumentasjon. Om vi må innhente ytterlegare dokumentasjon fordi søknaden ikkje er fullstendig, inngår ikkje dette i sakshandsamingstida.

Kontakt

Elin Stavheim
Byggesakshandsamar
Telefon 906 23 279
Mobil 906 23 279
Sigbjørn Skogset
Byggesaksbehandlar
Telefon 469 36 567
Mobil 469 36 567