Tidsfristar

Behandlingsfrist for byggjesaker er som hovudregel 3 veker for byggjetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattende saker.

Byggesaksforskrifta (SAK10), fastset fristar for kommunen si handsaming av byggesaker.

Tidsfristar for kommunen si sakshandsaming:

Vi reknar sakshandsamingstida frå vi mottek ein fullstendig søknad, det vil si med all naudsynt dokumentasjon. Om vi må innhente ytterlegare dokumentasjon fordi søknaden ikkje er fullstendig, inngår ikkje dette i sakshandsamingstida.

Kontakt

Elin Stavheim
Byggesakshandsamar
Telefon 906 23 279
Sigbjørn Skogset
Byggesaksbehandlar
Telefon 469 36 567
Mobil 469 36 567