Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Aaheim næringsareal, Lesja kommune. Planarbeidet igangsettes på vegne av Aaheim Maskiner og Transport AS og planleggingsarbeidet skal utføres av Norconsult AS.

Her finn du oppstartvarselet (PDF, 601 kB)

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 kunngjøres det herved oppstart av

detaljregulering og høring av planprogram for en utvidelse av Enebo massetak, Lesja kommune.

Planarbeidet igangsettes på vegne av Aaheim Maskiner og Transport AS og planleggingsarbeidet skal

utføres av Norconsult AS.

Vedlagt ligger dokumentene til varsel om oppstart.

Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til

Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta. Epost: ann.ginzkey@norconsult.com.

Forvaltningsutvalet i Lesja kommune har i møte 13.10.2020, sak 37/20 samrøystes vedtatt:

«Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, vert reguleringsplan for Ljosmyre hyttefelt (planid. 34320160) lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker.»

Kopi av saka og plandokument ligger vedlagt.

Frist for å uttale seg blir sett til 13.12.2019

Formannskapet i Lesja kommune har i sak 31/20 behandla forslag til kommunal planstrategi den 22.10.2020 og gjort følgjande vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 10–1 blir forslag til kommunal planstrategi for Lesja 2020 – 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dagar.

Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer kva for kommunale planar og strategiar som skal utarbeidas og reviderast i perioden.

Merknader og innspel kan sendas til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja, eller på e-post; postmottak@lesja.kommune.no. Frist for å komme med uttale er sett til 30.november 2020.

Forslag til planstrategi og saksutgreiing ligg vedlagt. For meir informasjon ligg saksdokumenta under høyringar på www.lesja.kommune.no

For spørsmål i saka kan planleggar Svanborg kontaktast; marit.svanborg@lesja.kommune.no

Forslaget er vedtatt i formannskapet, sak 45/20, møte 22.10.20.

Evt høringsuttalelse, bes sendt til Lesja kommune:

postmottak@lesja.kommune.no eller

postboks 53, 2671 Lesja

INNEN 04.12.2020

Saken behandles i kommunestyret den 16.12.20