Høyringar

Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Zymtech Life Science AS søker om tillating etter forureiningsloven. Bedrifta er nyoppretta og

planlegg å setje i gang med ordinær produksjon av kosttilskott basert på biprodukt frå

laksenæringa så snart nødvendige tillatingar er på plass.

Alle kan sende innspel og kommentarar til søknaden. Innspela sendast til Fylkesmannen i Oppland

innan 20. desember 2018.

Høyringsdokumenta er utlagt i ekspedisjonen på Lesja kommunehus.

Kopi av saka og plandokumenta er lagt ut her.

Frist for å uttale seg blir sett til 31.01.2019.

Rådmannen.