Kva kan du og borna vente av oss

Litt om kva du kan vente av oss, og litt om kva du sjølv kan bidra med.

Dette kan du og barnet ditt forvente av oss:

 •  at vi er der når du kjem og tek imot deg og barnet ditt
 •  at vi pratar med deg når du hentar
 •  at vi fokuserer på leik, omsorg, læring og barns medverknad
 •  at vi har eit aktivt uteliv heile året
 •  at vi samtaler med barnet ditt, syng og er medvitne når vi nyttar språket i  daglege gjeremål
 •  at vi organiserar leik og planlagte aktivitetar i store og små grupper


For at vi skal kunne innfri innhaldet i vår serviceerklæring, ynskjer vi at du som føresett:

 • kvardagen til barnet i barnehagen
 • gjev oss informasjon om barnet, som er viktig for
 • deltek på foreldremøte og held deg orientert om kva som skjer
 • spør om det er noko du lurar på
 • seier frå om det er ting du er nøgd/misnøgd med
 • overheld opphaldstida

Dersom vi ikkje innfrir serviceerklæringen, ta kontakt med ped. leiar eller styrar. Vi vil ta kritikken på alvor, gå gjennom rutinane våre og gjev deg ei attendemelding.