Barnehagar i Lesja

Lesja kommune vil ha eit trygt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge der meistring for kvardag og framtid er overordna. Vi skal ha eit oppvekstmiljø som inkluderer alle, og vi skal leggje tilrette for gode og trygge oppvekstarenaer i kommunen.

Førebyggande og byggande arbeid er høgt prioritert, og skal kontinuerleg implementerast i alle tenesteledd.

Fristar for søknad barnehageplass:

 
Nytt barnehageår 1. februar
Oppstart 1. januar 1. oktober

 

 

 

Barnehageplass søker du digitalt i Visma Flyt Barnehage sin foresatteprotal

Det er to kommunale barnehagar i Lesja kommune. 

Lesjaskog friluftsbarnehage ligg lengst vest i kommunen.

Lesja barnehage ligg i Lesja sentrum.

 

Barnehagane i Lesja skal i samarbeid med heimen, arbeide for at alle barn, ut i frå eigne føresetnader, får delta i leik, aktivitetar og sosialt samspel.  Gjennom dette skal kvart enkelt barn få erfaringar, oppleve meistring og få styrka identitet og positiv sjølvkjensle.

Kontakt

Ingrid Undselli
Tjenesteleder barnehage
Elin Brøste
Tjenesteleder

Elin Brøste