Dagtilbod

Dagaktivisering er eit viktig tilbod for mange brukargrupper. Kommunen tilbyr i dag dagaktivisering på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter for eldre.

Dagsenteret på Lesjaskog er eit aktivitetstilbod primært for psykisk utviklingshemma, men også for menneske med 30 samansette diagnoser av annan karakter, og med svært ulike føresetnader. 

Dagsenteret yter ulike tenester til nærmiljøet og til nokre kommunale avdelingar. Dagaktivisering er viktig for å oppleve meistring, sosial kontakt og det å ha ein stad å vere. Dei fleste brukarane spis fleire måltid på dagsenteret, noko som er viktig for ernæring og helse.