Heimebaserte tenester i Lesja

Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlege helse- og sosialtenester til alle som treng det, uavhengig av alder eller diagnose.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (DOCX, 25 kB)

Husleige omsorgsbustader

Husleige omsorgsbustader
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Skoglund/Bekkefaret 5713,- pr månad
Lesjagården (øst) 5674,- pr månad
Lesjagården (midt og vest) 7437,- pr månad
Kvithuset, leil 1 5855,- pr månad
Kvithuset, leil 2 5466,- pr månad
Kvithuset, leil 3 6001,- pr månad
Kvithuset, leil 4 6666,- pr månad
Lesjatun og Eldres Senter 5265,- pr månad
Lesjatun og Eldres senter med botid under 2,5 år 4831,- pr månad

 

Kortidssplass i bustad - Eldres Senter

Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Korttids-opphald 275,- pr døgn + betaling for praktisk bistand om naudsynt

 

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 110,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 110,- pr gong
Tryggleiksalarm 250,- pr månad
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. 120,- pr dag
Korttidsopphald Lesja sjukeheim pr døgn Kommer nye takster i desember. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon
Kjøp av middag (beboere på Lesjatun og Eldres Senter) 88,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 50,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 50,- pr måltid
Vask av tøy 50,- pr maskin + praktisk bistand til tøyvask
Kjøp av middag forbesøkende/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter 118,- pr porsjon
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 300,- pr gong. Storstuggu v/Lesja helsehus, kr 1500,-.. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim. Dette behandles i egen sak der kjøkkensjef involveres.
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 220,- pr utkjøring
Leie 120,- Små hjelpemidler
Leie 240,- Mellomstore hjelpemidler
Leie 360,- Store hjelpemidler

 

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Betalingstak pr mnd etter inntekt Betalingssats pr mnd Timesats
Inntil 2G kr 222 954 215,- 110,-
2 - 3G Kr 222 954– 334 431 694,- 110,-
3 - 4 G Kr 334 431– 445 908 1266- 130,-
4 - 5 G Kr 445 908 – 557 385 1866- 200,-
Over 5 G Fra kr 557 385 2516,- 250,-

Kontakt

Vakttelefon Heimebasert omsorg
Telefon 901 63 900
Kristin Skotte
Teamleder
Mobil 917 66 711