Ettervern

Målsettingen med å gi tiltak til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, er å sikre dem nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse og at de gradvis skal settes i stand til å greie seg på egen hånd.

Tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år kan som hovedregel bare skje når ungdommen selv samtykker. Oppfølging/ tiltak kan opprettholdes inntil fylte 23 år.

Det er den kommunen som har iverksatt tiltak etter barnevernloven før ungdommen fylte 18 år som er ansvarlig for eventuelt å opprettholde disse/erstatte de med andre tiltak, også dersom ungdommen flytter til en annen kommune. 

Hvis ungdommen selv ikke ønsker noe tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år, skal ungdommen gjøres oppmerksom på at han eller hun kan ombestemme seg. Barneverntjenesten skal gjøre en grundig vurdering av om tiltak skal opprettholdes eller erstattes av nye etter fylte 18 år, og det skal gis en begrunnelse i vedtaksform dersom tiltak opphøres eller søknad om tiltak avslås.