Publisert 15.04.2019

 

Det er no fallviltkjøtt til salgs, 1 hjort. Ta kontakt med Lesja kommune v/Marit Svanborg

 

 

Publisert 08.04.2019

Søknadsskjemaet er no i orden igjen. Om nokre frivillige lag slit med å overhalde søknadsfristen grunna problemet med skjemaet forrige veke, ta kontakt med kulturkonsulenten.

Søknadsfrist 15. april

Publisert 26.03.2019

Lesja kulturhus, 8. april kl. 18.00

Publisert 22.03.2019

Lesja kultur- og idrettsanlegg, torsdag 11. april kl. 18.00

Publisert 21.03.2019

Legekontoret er oppteke av å gje brukarane eit best mogleg tenestetilbod.  Det er viktig for legekontoret å få veta korleis du som brukar opplever kvaliteten på tenestene.  Dette kan du no hjelpe til med gjennom å svare på ei brukarundersøking.  Du svarar anonymt.

Lenke til brukarundersøkinga

Frist for å svare er 1. mai

Publisert 19.03.2019

Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har dei seinare åra sendt felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område med privat busetting, der utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.

Publisert 06.03.2019

For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja.

Publisert 06.03.2019

Lesja ungdomsråd har i sitt budsjett kr 10 000,- som kan fordelast på barne- og ungdomstiltak i Lesja kommune. Jamfør § 2. i ungdomsrådets vedtekter.

Lesja ungdomsråd ynskjer å fordele desse midlane i løpet av mai 2019.

Publisert 02.03.2019

Landbrukskontoret har sendt ut infoskriv til føretak som søkjer produksjonstilskott. Skrivet inneheld mellom anna informasjon om tilskottsordningar og søknadsfristar. Du finn skrivet i lenka under.