Frådeling av ny grunneigedom

Ved frådeling av ny grunneigedom, blir eit areal av ein eksisterande eigedom frådelt, oppretta som ein eigen eigedom (ny matrikkeleining) og tildelt gards- og bruksnummer. Den nye eigedommen blir registrert i grunnboka og i matrikkelen (eigedomsregister og eigedomskart).

Gebyr på tenesta:

  • Gebyr for behandling av delingsvedtak
  • Gebyr for oppmålingsforretning og matrikkelføring

Du finn oversikt over dei ulike kommunale gebyra her

I tillegg til kommunen sitt gebyr for utført arbeide:

  • Tinglysningsgebyr