Heimesjukepleia i Lesja

Heimesjukepleia gir sjukepleiefagleg assistanse til dei som treng hjelp heime. For eksempel til personleg hygiene, sårskift, medikamenter, veiledning og tilsyn.

Dei som arbeider i heimesjukepleia er autoriserte sjukepleiare og hjelpepleiere.

Vaktordning kl. 07:45 - 24:00. 

Heimesjukepleia har kontorer på Lesja Sjukeheim, 2665 Lesja, tlf. 61 24 42 20.

 

Avd.sjukepleiar i heimesjukepleia er:

Ellen Hagestande tlf 61 24 42 10.

Husleige omsorgsbustader Regulert opp med 8,9% i 2015. Justeres opp i tråd med konsumprisindeksen årlig fra 1. januar 2017. Du kan sjølv rekne ut endring i prisen på https://www.ssb.no/kpi
Husleige omsorgsbustader
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Skoglund/Bekkefaret 5117,- pr månad
Lesjagården (øst) 5079,- pr månad
Lesjagården (midt og vest) 6812,- pr månad
Kvithuset, leil 1 5257,- pr månad
Kvithuset, leil 2 4878,- pr månad
Kvithuset, leil 3 5400,- pr månad
Kvithuset, leil 4 6054,- pr månad
Lesjatun og Eldres Senter 4677,- pr månad
Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring De som mottar så lite hjelp pr. mnd. at det vil være mer gunstig å betale pr. time, vil få regning etter medgåtte timer.
Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 210,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 615,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1122,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1672,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2228,- pr mnd
De som mottar så lite hjelp pr mnd at de betaler pr time, får regning etter medgåtte timer
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag
Praktisk bistand/heimehjelp 75,- pr time
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 90,- pr porsjon + eventuell bistand/servering
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm *** 200,- pr månad
Kjøp av middag for besøkande/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres Senter 90,- pr posjon
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim - middagsombringing 85,- pr posjon
Kjøp av middag (Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging/servering *
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter (for personalet/besøkande 50,- pr måltid
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. jfr Egenandelsforskriften. 85,- pr gong **
Vask av tøy 40,- pr maskin + praktisk bistand *
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim.
Regulert opp med 8,9% i 2015. Justeres opp i tråd med konsumprisindeksen årlig fra 1. januar 2017. Du kan sjølv rekne ut endring i prisen på https://www.ssb.no/kpi . * For tjenester som vask av tøy og tilrettelegging/servering av måltider regnes i tillegg medgått tid til praktisk bistand som er kr. 75.- pr time. Da betales da for medgått tid i tillegg til pris pr. måltid og pris pr. tøyvask. Hjemmehjelptjenester/praktisk bistand blir gitt etter enkeltvedtak, og bygger på individuell søknad og individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester. ** Egenbetaling for dagaktivisering gjelder for brukere av dagsenter på Lesjaskog, Lesja sjukeheim, Eldres senter og Lesjatun. Egenandel inkluderer måltider og kaffe. Eventuell transport til dagtilbud kommer i tillegg. *** Nye digitale trygghetsalarmer er kjøpt inn og tas i bruk i 2016/2017. Alarm/varsling er til alarmmottak i Sel kommune. Dette vil medføre en økt kostnad for bruker på denne tjenesten, samt noen økte kostnader for kommunene på alarmsentral. Budsjettert på regionale helsetjenester.