Heimesjukepleia i Lesja

Heimesjukepleia gir sjukepleiefagleg assistanse til dei som treng hjelp heime. For eksempel til personleg hygiene, sårskift, medikamenter, veiledning og tilsyn.

Dei som arbeider i heimesjukepleia er autoriserte sjukepleiare og hjelpepleiere.

Vaktordning kl. 07:45 - 24:00. 

Heimesjukepleia har kontorer på Lesja Sjukeheim, 2665 Lesja, tlf. 61 24 42 20.

 

Avd.sjukepleiar i heimesjukepleia er:

Ellen Hagestande tlf 61 24 42 10.

Husleige omsorgsbustader Regulert opp med 8,9% i 2015. Justeres opp i tråd med konsumprisindeksen årlig fra 1. januar 2017. Du kan sjølv rekne ut endring i prisen på https://www.ssb.no/kpi
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Skoglund/Bekkefaret 4882,- pr månad
Lesjagården 4847,- pr månad
Leil 1 5017,- pr månad
Leil 2 4650,- pr månad
Leil 3 5153,- pr månad
Leil 4 5776,- pr månad
Lesjatun og Eldres Senter 4463,- pr månad
Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring De som mottar så lite hjelp pr. mnd. at det vil være mer gunstig å betale pr. time, vil få regning etter medgåtte timer.
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 200,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 581,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1060,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1579,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2104,- pr mnd
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 75,- pr time
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 85,- pr porsjon + eventuell bistand/servering
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm *** 200,- pr månad
Kjøp av middag for besøkande/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres Senter 85,- pr posjon
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim - middagsombringing 85,- pr posjon
Kjøp av middag (Lesjatun og Eldres Senter) 75,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging/servering *
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter (for personalet/besøkande 45,- pr måltid
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. jfr Egenandelsforskriften. 80,- pr gong **
Vask av tøy 30,- pr maskin + praktisk bistand *
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim.
Regulert opp med 8,9% i 2015. Justeres opp i tråd med konsumprisindeksen årlig fra 1. januar 2017. Du kan sjølv rekne ut endring i prisen på https://www.ssb.no/kpi . * For tjenester som vask av tøy og tilrettelegging/servering av måltider regnes i tillegg medgått tid til praktisk bistand som er kr. 75.- pr time. Da betales da for medgått tid i tillegg til pris pr. måltid og pris pr. tøyvask. Hjemmehjelptjenester/praktisk bistand blir gitt etter enkeltvedtak, og bygger på individuell søknad og individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester. ** Egenbetaling for dagaktivisering gjelder for brukere av dagsenter på Lesjaskog, Lesja sjukeheim, Eldres senter og Lesjatun. Egenandel inkluderer måltider og kaffe. Eventuell transport til dagtilbud kommer i tillegg. *** Nye digitale trygghetsalarmer er kjøpt inn og tas i bruk i 2016/2017. Alarm/varsling er til alarmmottak i Sel kommune. Dette vil medføre en økt kostnad for bruker på denne tjenesten, samt noen økte kostnader for kommunene på alarmsentral. Budsjettert på regionale helsetjenester.