Breibandsutbygging i Lesja

Her vil vi forsøke og halde dykk oppdatert på utbyggingsprosjekt vi kjenner til i Lesja kommune. 

Det er området frå Lesjaverk til Lesja sentrum som no står for tur. Prosjektet fekk innvilga NKOM-midlar i 2019. 

Statusrapport pr 22.10.2021.

Eidsiva sier seg lei for å melde forsinkelse i fiberutbyggingen. Covid 19 satte oss tilbake og det kom nytt regelverk i forhold til kvalitet på høyspent master og lavspent stolper

Dette er status pr oktober 2020. Vi vil legge ut ny status pr oktober 2021 så snart vi får innhentet informasjon fra utbygger.  Om de er i rute ifht status under er ikke bekreftet. 

Over 60 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Innlandet fordelt på 22 prosjekter. Av disse er 2 prosjekt i Lesja.  

Vi har dessverre fått melding om at søknaden om midlar på 2020 fekk avslag.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber alle kommunar og fylkeskommunar om så langt som råd å etterkomme oppfordringar frå mobiloperatørane om å få tilgang til å plassere utstyr på offentleg grunn og offentlege bygg, og at oppfordringane vert behandla likt.

Vi har dei siste dagane hatt fleire henvendelsar om ønske om breiband.

Vi må difor presisere at prosessen ikkje har kome so langt enno. Det er ikkje oppretta noko system for å ta imot eller registrere innbyggerønsker. 

Stortinget har løyvd 150 millionar kroner ekstra i støtte til breibandsutbygging. Det gir ein samla sum for 2020 på omlag 406 millionar kroner i statlege midlar til utbygging av breiband i område av landet som ikkje er kommersielt lønsame å byggje ut.

 

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. 

Det er Skjåk Energi og Eidefoss Nett som står fior gjennomføring av fiberutbyggingen, med sine underentreprenører.

 

Mange bedrifter og husstandar har framleis internett via kopparlinjer. Disse linjene vil i tida framover bli lagt ned. Bestiller du internett via andre alternativer no, unngår du å miste internett-tilgangen den dagen kopparlinja forsvinn.

Ta kontakt med dei mest aktuelle leverandørane i området, så kontaktar dei deg for å finne kva løysing som passar.

Kontakt

Vigdis Kristin Nedregård
IT-konsulent
Telefon 488 95 954
Mobil 488 95 954