Utbyggingsavtaler

Lesja kommunestyret vedtok 15.11.2006 i sak 40/06 prinsipp for utbyggingsavtaler i Lesja. Alle reguleringsforslag som kommunen mottar til behandling etter 01.01.2007 skal omfattas av prinsippet om utbyggingsavtaler.

Prinsipp for utbyggingsavtaler (PDF, 17 kB), vedtak

Prinsipp for utbyggingsavtaler (PDF, 208 kB)

Utbyggingsavtaler er alltid knytt til ein vedtatt reguleringsplan og følgjer krava i plan- og bygningsloven kapittel 17.

Utbyggingsavtaler er et nyttig verktøy for å sikre forutsigbarhet i utbyggingsprosjektene og likebehandling mellom utbyggere. I desse avtalene stilles krav og forhandlas avtale mellom kommunen og utbyggar.

Utbyggingsavtaler har store økonomiske konsekvensar fordi dei regulerar kostnadsfordeling mellom fellesskapet og utbyggarar i forhald til etablering av infrastruktur. På denne måten nyter alle godt av den utbyggingen som skjer i kommunen. Eksempelvis kan utbyggar gjennom avtale vere med å finansiere opparbeidelsen av skiløyper, gang- og sykkelvegar etc. Kommunen har også fokus på forhald knytt til fiberutbygging og vatn- og kloakknett.

Utbyggingsavtalane som er godkjende og underskrive som gjeld for kommunen ligg på kartsida under arealplanar. Her er det same framgangsmåte som som å finne fram til reguleringsplanar.

For spørsmål ta kontakt med plan- og miljørådgjevar i kommunen.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323