Tematisk kommunedelplanar

Kommunen kan med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 utarbeide tematiske kommunedelplanar.
Gjeldande

 

Under arbeid/rullering:

Artikkelliste