Tematisk kommunedelplanar

Kommunen kan med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 utarbeide tematiske kommunedelplanar.
Gjeldande

 

Under arbeid/rullering:

Kommunestyret i Lesja gjorde i møte den 26.9.2019 slik vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 blir «Tematisk kommuneplan for kulturminne i Lesja», som vedlagd saka (rådmannen sitt forslag, dagsett 08.08.19), godkjend.