Ny viltforskrift

Miljødirektoratet har fastsatt ny viltforskrift.

Den erstattar fire forskrifter som ble vedtatt i perioden 1997-2004:

  • Skadefellingsforskrifta (Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltartar som gjer skade eller som vesentleg reduserer andre viltartars reproduksjon).
  • Holdforskrifta (Forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegna område, og om jakt på oppdretta utsatt vilt).
  • Innfangingsforskrifta (forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitskapelege eller andre særlige formål).
  • Fallviltforskrifta (forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretaking av dødt vilt).

Forskrifta regulerer skadefelling av dyr som for eksempel gjer skade på avlingar, bygningar eller annen eigendom. Til døme kan bønder som lider store tap av lam til rev sjølv vurdere uttak av bestemte individ.

Her finn du forskrifta

Miljødirektoratet sin informasjon om den nye forskrifta

Utsnitt viltforskrifta:

§ 3-3.Vilkår for skadefelling

Den som har beslutningsmyndighet etter § 3-4 til § 3-6 kan etter søknad gi tillatelse til uttak for å stanse eller avverge skade hvis følgende vilkår er oppfylt:

a.

Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.

b.

Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak.

c.

Uttaket rettes mot skadegjørende individ.

d.

Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.

e.

Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

Dersom mordyr avlives i yngletiden skal avkommet om mulig også avlives.

§ 3-4.Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning

Dersom vilkårene i § 3-3 er oppfylt og det er nødvendig for å stanse eller avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, kan den skadelidte iverksette uttak av bestemte individ av kanadagås, stripegås, bydue, ringdue, gråtrost, måltrost, svarttrost, rødvingetrost, skjære, kråke, ravn, viltlevende kanin, sørhare, rødrev, røyskatt, mink, mår og grevling.

Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.