Tilskudd skogkultur (NMSK) 2021

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminne blir tatt vare på og videreutvikla.

For 2021 er det NMSK- tilskudd til følgende skogkulturtiltak:

Kulturarbeid

Tilskuddssats

Nyplanting og plantekjøp i høgdelag 7 og 8

20%

Suppleringsplanting, alle høgdelag

20%

Ungskogpleie

40%

Markberedning

40%

 

Tilskudd til manuell første gangs tynning

Det gis tilskudd til manuell første gangs tynning i hogstklasse III med krav om minimum 2 m3 / daa uttak av nyttbart virke Tilskuddet er basert på tynnet areal, og utgjør inntil kr 600 / daa.

Generelt om utbetalingen

Søknader om tilskudd til skogkultur behandles fortløpende i løpet av året. Tilskudd utbetales samtidig som eventuell utbetaling fra skogfond. Vedtaksbrevet som sendes ut i forbindelse med utbetaling av skogfond og tilskudd presiserer hvor stor del av utbetalingen som er NMSK-tilskudd.

Ved refusjon fra skogfond med utbetaling av tilskudd kan krav fra skogeier legges inn via www.skogfond.no med innlogging i Altinn, eller gjøres manuelt ved levering/ innsending av følgende skjema til kommunen:

  • Skjema SLF909 – utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur
  • Skjema SLF917 – søknad om tilskudd til tynning

Innlogging skogfond

Refusjon/søknad skogfond

​​​​​​

Frister

Utbetaling av skogfond skjer løpende gjennom hele året uten frister. Søknader på tiltak som utløser tilskudd skal være lagt inn i Altinn eller levert kommunen på skjema (LDIR-909 / LDIR-917) senest innen 15. november. Tiltak som det søkes tilskudd og/eller refusjon på skal ikke være eldre enn 2 år.

Kontakt

Kim Berget
Skogbrukskonsulent
Telefon 951 89 558
Mobil 453 12 455