Skogfond

I henhold til forskrift om skogfond o.a. plikter skogeier å avsette midler til eiendommens skogfond ved salg av hogd virke eller ved salg av tre på rot. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier kan velge å avsette midler tilsvarende fra 4 til 40% av tømmerets bruttoverdi til dette fondet. Satsen avgjøres av skogeier ved inngåelse av kontrakt med tømmer-kjøper.  Ved hogst til eget bruk er skogeier selv ansvarlig for at midler blir betalt inn på konto for skogfond.

Skogfondsmidlene skal brukast til langsiktige investeringer som er faglig, økonomisk, og økologisk forsvarlige og i samsvar med skoglovens formål og forskrifter. De avsatte midlene på skogfondskonto kan brukes til en rekke ulike typer investeringer i egen skog, og på linken til forskriften under finnes en detaljert oversikt som viser hvilke typer tiltak dette gjelder.

Sjekk av saldo - og krav om utbetaling fra skogfondet kan gjøres på www.skogfond.no  via Altinn.

Dersom du ikke benytter Altinn kan krav om utbetaling fra skogfondskonto gjøres manuelt, og da skal følgende standardskjema leveres/ sendes til kommunen:

LDIR-907- utbetaling av skogfond til diverse formål

LDIR-908- utbetaling fra skogfond til udekka investeringer

LDIR-909- utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Om det er trukket mindre enn 40% av tømmerets bruttoverdi det enkelte år, kan differansen innbetales i etterkant med frist 6.februar det påfølgende år. Ekstra innbetaling kan gjøres via Altinn eller manuelt ved å bruke skjema SLF918 som du finner på denne lenken

Les mer om skogfond her

Kontakt

Kim Berget
Skogbrukskonsulent
Telefon 951 89 558
Mobil 453 12 455