Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er eit lavterskeltilbod inna psykisk helse og/eller rus. Brukarar/klientar kan sjølve ta kontakt, bli henvist frå lege eller annan hjelpeinstans. Hjelpeinstansane tek sikte på å samarbeide tverrfagleg, for å best mogleg å kunne utnytte den kompetansen og dei ressursane som finst i kommunen.

Psykisk helsetjeneste kan hjelpe i form av støttesamtaler og utredning av hjelpebehov, eventuelt henvise vidare til andre hjelpeinstanser. Tjenesta deltek i ansvarsgrupper der det er aktuelt, og kan bidra med å utarbeide individuell plan.

Kontor for psykisk helse Lesja held til på kommunehuset, ved same inngang som legekontor og helsestasjon.

Kontoret er ope måndag-fredag kl. 0800 – 1530.

Ved behov for akutt hjelp, ring legekontor eller legevakt.

KVEN ER KURSET FOR

Kurs i meistring av belastning (KIB) er for personar som ynskjer å betre si evne til å meistre belastningar knytta til privatliv, arbeid og sjukdom.

Kva som opplevast som ei belasting er individuelt, men kan beteiknast som ein ubalanse mellom det ein maktar og det som opplevast som kvardagens krav.

Tegn på belasting kan vera:

Trist, sliten, utmatta, uro, muskel-spenningar, smerter, raskare irritert, mindre sosial, mindre aktiv, konsentrasjon- og søvnproblem

Kurset kan hjelpe deg å få meir glede og energi i kvardagen!

Informasjonsskriv om kurset finn du under "Informasjon" nedst på sida. 

Tid: Onsdagar kl 17.00 - 19.30

Stad: Blir bestemt ut frå antal påmeldte i hhv Lesja og Dovre

  • 16.10.19
  • 23.10.19
  • 30.10.19
  • 06.11.19
  • 13.11.19
  • 20.11.19
  • 27.11.19
  • 04.12.19
  • 08.01.20
  • 29.01.20

Ta gjerne kontakt for ytterlegare info og påmelding.

Påmeldingsfrist: 30. september

Kontakt

Liv Enstad
Psykiatrisk sjukepleiar
Mobil 918 86 459