Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er eit lavterskeltilbod inna psykisk helse og/eller rus. Brukarar/klientar kan sjølve ta kontakt, bli henvist frå lege eller annan hjelpeinstans. Hjelpeinstansane tek sikte på å samarbeide tverrfagleg, for å best mogleg å kunne utnytte den kompetansen og dei ressursane som finst i kommunen.

Psykisk helsetjeneste kan hjelpe i form av støttesamtaler og utredning av hjelpebehov, eventuelt henvise vidare til andre hjelpeinstanser. Tjenesta deltek i ansvarsgrupper der det er aktuelt, og kan bidra med å utarbeide individuell plan.

Kontor for psykisk helse Lesja held til på Lesja helsehus ved same inngang som heimesjukepleia og helsestasjon.

Kontoret er ope måndag-fredag kl. 0800 – 1530.

Artikkelliste

Kontakt

Tove Irene Staurust Skaug
Leder for psykisk helsetjeneste
Mobil 481 93 084
Tor Håvard Gipling
Spesialkonsulent i psykisk helse
Mobil 918 86 459