Tilrettelegging for breiband, mobil og anna elektronisk kommunikasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber alle kommunar og fylkeskommunar om så langt som råd å etterkomme oppfordringar frå mobiloperatørane om å få tilgang til å plassere utstyr på offentleg grunn og offentlege bygg, og at oppfordringane vert behandla likt.

Ved å legge aktivt til rette for framføring av elektronisk kommunikasjonsnett, medverkar kommunane og fylkeskommunane til at Norge får ei rask, trygg og samfunnsøkonomisk utbygging av gode, rimelege og fremtidsretta elektroniske kommunikasjonstenester.