Forslag tiltaksplan for Snøhetta villreinområde

Statsforvalteren oversendte den 01.12.23 tiltaksplan for villrein på Snøhetta til Miljødirektoratet. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Villrein/tiltaksplan-for-snohetta-villreinomrade/

Faggrunnlag, og gjennomgang av føreslått tiltak. finn du her (PDF, 6 MB)

Under Statsforvalteren framheving av tilråding. 

Frank Stavem

Statsforvalterens tilrådning

Statsforvalteren stiller seg bak hovedtrekkene i faggrunnlaget fra prosjektgruppa, men vil framheve de mest virkningsfulle tiltakene for Snøhetta villreinområde. Noen av disse er tiltak som prosjektgruppa foreslår som trinn 2 eller trinn 3 tiltak. Dette er også tiltak som kan få positive effekter for den genetiske variasjonen, for landskapsøkologiske sammenhenger og som tar hensyn til klimatilpasning ved at villreinen får tilgang på store nok områder.

• Legge E6 og jernbanen i tunnel mellom villreinområder.
• Sanering av deler av Aursjøvegen.
• Ferdselsreguleringer på Hjerkinnplatået og i Torbuhalsen.
• Vurdere moskusen sin framtid i villreinområdet.
• Stenging av Reinheim og Snøheim turisthytter og Snøheimvegen.

I tillegg ønsker Statsforvalteren å trekke frem noen hastetiltak som kan gi en umiddelbar effekt og kan gjennomføres uten en langvarig prosess:

• GPS-prosjekt – sikre finansiering for å merke og følge villrein før, under og etter gjennomføring av tiltak. Det er en av de beste metodene vi har for å måle effekter av tiltak. Er delvis igangsatt. Ansvarlig: Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.
• Redusere antall avganger av buss og øvrig trafikk på Snøheimvegen – Ansvarlig: Nasjonalparkstyret.
• Større begrensninger på organisert ferdsel i verneområdene – Ansvarlig: Nasjonalparkstyret.
• Justere åpne- og stengetider for veiene. Anbefalt åpningstid er 15. juni og stengetid 31. oktober. Ved en forsinket åpning vil man også forhindre at det brøytes veier i kalvingstiden. Ansvarlig: Veilagene og kommunene.
• Stenging av Viewpoint Snøhetta når det er villrein i området – Norsk villreinsenter Nord.