Vassforsyning

Tjenesten omfatter drift av Joramo vannverk, Lesja vannverk, Lesjaverk vannverk, Lesjaskog vannverk og Bjorli vannverk. Driften består i vannbehandling i vannverkene, pumpestasjoner på nettet, høydebasseng og utbygging/drift av ledningsnett.  Videre omfatter tjenesten forvaltning etter "forskrift om drikkevann" med prøvetaking for analyse, avviksbehandling, informasjon til publikum ved avvikssituasjoner, rapportering, ledningskart og arkiv over installasjoner.

Kommunen har døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre drift av vann- og avløpsinstallasjonene. Kommunalteknisk vakt nåes på tlf. 48044100.  Automatisk driftsovervåking på alle installasjoner sikrer rask utbedring av feil og kortvarige driftsavbrudd.

Ressursforbruk: Driftsavdelingen med 3 ansatte har ansvar for drift og nyanlegg av ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner både for vann- og avløp. I tillegg kjøpes varer og tjenester i forbindelse med utbedringer og nyanlegg.

Tjenestens nivå: Tjenesten er i en monopolsituasjon og det finnes ikke andre alternative vannleverandører. Regulariteten er god og det er svært sjelden at abonnenter er uten vann. Vannkvaliteten er god og etter bestemmelsene i drikkevannsforskriften er det få avvik. Alle avvik registreres.

Administrasjon og ledelsesfunksjoner: Sekretariat vedr abonnentoversikt og innkreving av gebyrer foretas av servicepersonell i fellestjenesten. Vann, veg og avløp er eget tjenesteområde og ansvarlig for området er avdelingsingeniør Johan Lyftingsmo.

Vatn og kloakk - Årsgebyr
Kloakk, pris utan mva
Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar)   kr 143,-
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)    
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar    
Hytte/fritidsbustad med vassmålar:    
Hotell, pensjonat o l (alle skal ha vassmålar)    
Fast årsgebyr Kr 1.335 Kr 1.456
Fast årsgebyr Kr 1.335 Kr 1.456
Fast årsgebyr Kr 2.222 Kr 2.459
Fast årsgebyr Kr 2.222 Kr 2.416
Fast årsgebyr   Kr 1.456
Fast årsgebyr Kr 1.335 Kr 1.456
Fast årsgebyr Kr 1.335 Kr 1.456
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)    
Bolig utan vassmålar:    
Bolig med vassmålar:    
+ stipulert forbruk 140 m3 à kr 10,50 140 m3 à kr 18
+ stipulert forbruk 50 m3 à kr 10,50 50 m3 à kr 18
+ pr m3 forbruk Kr 10,50 Kr 18
+ pr m3 forbruk Kr 10,50 Kr 18
+ pr m3 forbruk   Kr 18
+ pr m3 forbruk Kr 10,50 Kr 18
+ pr m3 forbruk Kr 10,50 Kr 18

Kontakt

Kommunalteknisk vakt
Telefon 480 44 100