Vannmåler

Både Lesja kommune og huseier kan kreve vannmåler installert. Næringseiendommer, offentlige virksomheter og grendehus skal ha vannmåler.

Fritids-/ hytteabonnenter kan installere vannmåler, eller betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Stipulert forbruk fastsettes til 50 m3 pr. hytte/fritidsbolig/anneks årlig. Sats pr. m3 forbruk er fastsatt i gebyrregulativet.

Boliger kan installere vannmåler, eller betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Stipulert forbruk fastsettes til 140 m3 pr. bolig årlig. Sats pr. m3 forbruk er fastsatt i gebyrregulativet.

Abonnenten foretar avlesning og må holde måleren lett tilgjengelig for kontroll av avlesning. Eier av bygning plikter å kontrollere sitt forbruk slik at utilsiktet høyt vannforbruk unngås. Ved evt. lekkasje på privat ledning skal abonnenten svare gebyr etter faktisk medgått vannforbruk inkl. den vannmengden lekkasjen medfører. Dette gjelder også kloakkgebyr såfremt ikke eier kan dokumentere at lekkasjevannet ikke er tilført kloakknettet.

Installere vannmåler?

Du kan leie vannmåler av kommunen eller kjøpe egen vannmåler.

Leie vannmåler av Lesja kommune:

Kommunen bekoster innkjøp av måler, og huseieren betaler et årlig beløp for vannmålerleie. Sats for målerleie er fastsatt i gebyrregulativet. Abonnenten ordner og bekoster montering av måleren. Kommunen må få beskjed når vannmåler er installert. Bruk gjerne skjemaet i knappen Melding om ny vannmåler (PDF, 85 kB) øverest på siden til dette.

Abonnenten foretar avlesning og må holde måleren lett tilgjengelig for kontroll av avlesing.

Avlesing av vannmåler

Ved årets slutt skal vannmåleren leses av. Alle eiere av bygg som har vannmåler(e) får tilsendt vannmåleravlseingskort fra kommunen. Vannmålerstand kan registreres ved å logge inn på knappen Vannmåleravlesning øverst på denne siden.

Velg vassmålaravlesing og logg inn med brukernavn og passord du har mottatt på vannmåleravlesingskortet. Registrer vannmålerstand. På nettstedet finner du oversikt over tidligere års avlesinger. Hvis du har flere vannmålere du skal registrere vannmålerstand på, må du logge inn for hver enkelt vannmåler.

Alternativt kan du notere avlest vannmålerstand på avlesingskortet du finner i knappen under, og sende dette til kommunen pr. post eller på epost.

Artikkelliste

Kontakt

Merete Groven
Konsulent
Telefon 469 43 244