Vassforsyning

Tjenesten omfatter drift av Joramo vannverk, Lesja vannverk, Lesjaverk vannverk, Lesjaskog vannverk og Bjorli vannverk. Driften består i vannbehandling i vannverkene, pumpestasjoner på nettet, høydebasseng og utbygging/drift av ledningsnett.  Videre omfatter tjenesten forvaltning etter "forskrift om drikkevann" med prøvetaking for analyse, avviksbehandling, informasjon til publikum ved avvikssituasjoner, rapportering, ledningskart og arkiv over installasjoner.

Kommunen har døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre drift av vann- og avløpsinstallasjonene. Kommunalteknisk vakt nåes på tlf. 48044100.  Automatisk driftsovervåking på alle installasjoner sikrer rask utbedring av feil og kortvarige driftsavbrudd.

Ressursforbruk: Driftsavdelingen med 3 ansatte har ansvar for drift og nyanlegg av ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner både for vann- og avløp. I tillegg kjøpes varer og tjenester i forbindelse med utbedringer og nyanlegg.

Tjenestens nivå: Tjenesten er i en monopolsituasjon og det finnes ikke andre alternative vannleverandører. Regulariteten er god og det er svært sjelden at abonnenter er uten vann. Vannkvaliteten er god og etter bestemmelsene i drikkevannsforskriften er det få avvik. Alle avvik registreres.

Administrasjon og ledelsesfunksjoner: Sekretariat vedr abonnentoversikt og innkreving av gebyrer foretas av servicepersonell i fellestjenesten. Vann, veg og avløp er eget tjenesteområde og ansvarlig for området er avdelingsingeniør Johan Lyftingsmo.

Vatn og kloakk - Årsgebyr 2020
Vatn og kloakk - Årsgebyr Kloakk, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) kr 185,-
Bolig med vassmålar
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.238 Kr 1.883
+ pr m3 forbruk Kr 10 Kr 24
Bolig utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.238 Kr 1.883
+ stipulert forbruk 140 m3 Kr 10 Kr 24
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.883
+ pr m3 forbruk Kr 24
Hytte/fritidsbustad med vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 2.060 Kr 3.180
+ pr m3 forbruk Kr 10 Kr 24
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 2.060 Kr 3.180
+ stipulert forbruk 50 m3 Kr 10 Kr 24

Kontakt

Kommunalteknisk vakt
Telefon 480 44 100
Merete Groven
Sekretær
Telefon 469 43 244