Vassforsyning

Tjenesten omfatter drift av Joramo vannverk, Lesja vannverk, Lesjaverk vannverk, Lesjaskog vannverk og Bjorli vannverk. Driften består i vannbehandling i vannverkene, pumpestasjoner på nettet, høydebasseng og utbygging/drift av ledningsnett.  Videre omfatter tjenesten forvaltning etter "forskrift om drikkevann" med prøvetaking for analyse, avviksbehandling, informasjon til publikum ved avvikssituasjoner, rapportering, ledningskart og arkiv over installasjoner.

Kommunen har døgnkontinuerlig vaktordning for å sikre drift av vann- og avløpsinstallasjonene. Kommunalteknisk vakt nåes på tlf. 48044100.  Automatisk driftsovervåking på alle installasjoner sikrer rask utbedring av feil og kortvarige driftsavbrudd.

Ressursforbruk: Driftsavdelingen med 3 ansatte har ansvar for drift og nyanlegg av ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner både for vann- og avløp. I tillegg kjøpes varer og tjenester i forbindelse med utbedringer og nyanlegg.

Tjenestens nivå: Tjenesten er i en monopolsituasjon og det finnes ikke andre alternative vannleverandører. Regulariteten er god og det er svært sjelden at abonnenter er uten vann. Vannkvaliteten er god og etter bestemmelsene i drikkevannsforskriften er det få avvik. Alle avvik registreres.

Administrasjon og ledelsesfunksjoner: Sekretariat vedr abonnentoversikt og innkreving av gebyrer foretas av servicepersonell i fellestjenesten. Vann, veg og avløp er eget tjenesteområde og ansvarlig for området er avdelingsingeniør Johan Lyftingsmo.

Vatn og avløp - Årsgebyr
Vatn og kloakk - Årsgebyr Avløp, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) 226,-
Bolig med vassmålar 2368,- 2310,-
+ pr m³ forbruk 18,- 29,-
Bolig utan vassmålar 2368,- 2310,-
+ stipulert forbruk: 140 m³ a 18,- 29,-
Hytte/fritidsbustad med vassmålar 3940,- 3902.-
+ pr m³ forbruk 18,- 29-
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar 3940,- 3902,-
+ stipulert forbruk 50 m³ 18,- 29,-
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar) 2310-
+ pr m³ forbruk 29,-
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar) 2368,- 2310,-
+ pr m³ forbruk 18,- 29,-
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar) 2368,- 2310,-
+ pr. m³ forbruk 18,- 29,-

Kontakt

Kommunalteknisk vakt
Telefon 480 44 100