Andre temaplanar

Kommunen kan også utarbeide temaplanar uavhengig av reglane i plan- og bygningslova. Det kan vera aktuelt i tilfelle der ein legg opp til ei enklare behandling og medverknad enn det som er kravet i plan- og bygningslova.

 

Gjeldande