Planlegging

Kommunen er pålagd å drive planlegging for ei god samfunnsutvikling i sitt område. Rammene for dette er lagt i plan- og bygningslova . Føremålet med plan- og bygningslova er m.a.:

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.»

Kommunen sitt planverk har ulike nivå:

Artikkelliste

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323
Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800