Kommunal planlegging

Kommunen er pålagd å drive planlegging for ei god samfunnsutvikling i sitt område. Rammene for dette er lagt i plan- og bygningslova . Føremålet med plan- og bygningslova er m.a.:

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.»

Kommunen sitt planverk har ulike nivå:

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Mobil 904 03 758
Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 61 24 41 88
Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Mobil 948 75 433