Private planforslag

§ 2.1 Gebyr for arbeid med oppstart

§ 2.1.1 Gebyr for planinitiativ

§ 2.1.1 Gebyr for planinitiativ
Planinitiativ Beregningsenhet Gebyr
Gjennomgang av planinitiativ Per planinitiativ Kr 6.350,-
Planinitiativ som sendes inn flere ganger Per påfølgende planinitiativ Kr 3.810,-

§ 2.1.2 Enkeltgebyrer for møter

§ 2.1.2 Enkeltgebyrer for møter
Møter Beregningsenhet Gebyr
Oppstartsmøte Per planforslag Kr 15.240,-
Avklaringsmøte med forslagsstiller/plankonsulent utover oppstartsmøte Per møte Kr 5.080,-
Avklaring via telefon/e-post Etter medgått tid Kr 1.270,-

§ 2.1.3 Forhold til overordnede planer i kommunen

§ 2.1.3 Forhold til overordnede planer i kommunen
Planinitiativets forhold til overordnede planer Beregningsenhet Gebyr
Planinitiativ i strid med kommuneplan Per planinitiativ Kr 6.350,-

§ 2.1.4 Råd i planleggingen – prinsippavklaringer

§ 2.1.4 Råd i planleggingen – prinsippavklaringer
Tilleggsgebyr for råd  Beregningsenhet Gebyr
Sak til hovedutvalget/formannskapet/kommunestyret om å gi råd i en detaljreguleringssak (prinsippsaker) etter pbl § 12-8 første ledd Per sak Kr 12.700,-

§ 2.1.5 Stans av planinitiativ

§ 2.1.5 Stans av planinitiativ
Tilleggsgebyr for politisk prøvelse Beregningsenhet Gebyr
Hvis forslagstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ skal legges frem for kommunestyret for behandling etter pbl § 12-8 andre ledd Per planinitiativ Kr 19.050,-

§ 2.2        Mangelfulle plandokumenter

§ 2.2 Mangelfulle plandokumenter

§ 2.2 Mangelfulle plandokumenter
Mangelfulle plandokumenter Beregningsenhet Gebyr
Tillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende standard for kart og geografisk informasjon Etter medgått tid Etter medgått tid
Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling Etter medgått tid Etter medgått tid

§ 2.3        Gebyr for behandling av privat planforslag

§ 2.3.1 Grunngebyr for planforslag

§ 2.3.1 Grunngebyr for planforslag
Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr
Privat planforslag Per forslag Kr 63.500,-

§ 2.3.2 Møter underveis i planprosessen

§ 2.3.2 Møter underveis i planprosessen
Møter Beregningsenhet Gebyr
Arbeidsmøte/dialogmøte med forslagsstiller/plankonsulent Per møte Kr 6.350,-

§ 2.3.3 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning

§ 2.3.3 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning
Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14 Beregningsenhet Gebyr
For planer som krever planprogram med konsekvensutredning Per planprogram Kr 25.400,-
For planer som krever planprogram uten konsekvensutredning Per planprogram Kr 22.860,-
For planer som krever konsekvensutredning uten planprogram Per planforslag Kr 7.620,-

§ 2.3.4 Arealgebyr for planens grunnareal

§ 2.3.4 Arealgebyr for planens grunnareal
Planens grunnareal Beregningsenhet Gebyr
Planforslag der bebyggelsens areal er over 10.000 m2 Per planforslag Kr 3.810,-

§ 2.3.5 Tomter for bebyggelse

§ 2.3.5 Tomter for bebyggelse
Tomter for bebyggelse Beregningsenhet Gebyr
Fra og med 10 tomter/enheter Per planforslag Kr 12.700,-

§ 2.4 Utfylling og endring av plan

§ 2.4 Utfylling og endring av plan
Utfylling og endring av plan Beregningsenhet Gebyr
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per planforslag Fullt gebyr i tråd med §§ 2.1-2.3
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd – som krever politisk behandling Per søknad Kr 25.400,-
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd – som krever administrativ behandling (forenklet prosess) Per søknad Kr 16.510,-
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd – som krever administrativ behandling (forenklet prosess), uten høring Per søknad Kr 7.620,-

§ 2.5 Gebyr ved avslutning av planprosess

§ 2.5 Gebyr ved avslutning av planprosess
Avslutning av planprosess Beregningsenhet Gebyr
Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes Per planinitiativ Gebyr etter § 2.1.1
Etter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslag Per planoppstart Gebyr etter § 2.1
Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen Per planforslag 80 % av gebyrer etter § 2.3
Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11 Per planforslag Fullt gebyr

§ 2.6 Utbyggingsavtaler

§ 2.6 Utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler, jf. pbl. § 17 Beregningsenhet Gebyr
 Kommunens arbeid med fremforhandling av utbyggingsavtaler  Per utbyggingsavtale Kr 25.400,-

§ 2.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

§ 2.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Timepris Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for medgått tid Etter medgått tid Kr 1.270,-