Oppmålingsforretning

§ 5.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

§ 5.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad
Mangelfull søknad Beregningsenhet Gebyr
Mangelbrev Per påfølgende brev utover det første Kr 618,-

§ 5.5       Oppmålingsforretninger

§ 5.5.1 Gebyr for saksbehandling

§ 5.5.1 Gebyr for saksbehandling
 Gebyr for saksbehandling (Forarbeid og etterarbeid på kontoret) Beregningsenhet Gebyr
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Per søknad Kr 14 8400,-
Arealoverføring Per arealoverføring Kr 17 313,-
Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler Per eierseksjon Kr 12 366,-
Oppretting av anleggseiendom Per eiendom Kr 18 550,-
Oppretting av punktfeste Per punktfeste Kr 16 076,-
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Per matrikkelenhet Kr 7 420,-
Registrering av jordsameie Etter medgått tid 1 237,-
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jfr. matrikkelforskriftens § 40 Per forretning Kr 9 893,-
Grensejustering Per grensejustering Kr 16 076,-
Arealoverføring til offentlig vei og jernbane Per arealoverføring Kr 9 893,-
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser Per søknad Kr 11 130,-
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, med synlige/kjente grensepunkt Per søknad Kr 12 985,-
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, uten synlige grensepunkt i terreng Etter medgått tid Kr 1 237,-
Sammenslåing av eiendommer Per matrikkelenhet Kr 0,-
Registrering av festeforhold Per festeforhold Kr 7 420,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Etter medgått tid Kr 1 237,-

§ 5.5.2 Gebyr ved oppmåling i marka

§ 5.5.2 Gebyr ved oppmåling i marka
 Gebyr ved oppmåling i marka Beregningsenhet Gebyr
Oppmøtegebyr Per oppmøte Kr 4 328,-
Grensepunkt som merkes og måles i marka Per grensepunkt Kr 1 546,-

§ 5.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

§ 5.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Annet Beregningsenhet Gebyr
Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44 Etter medgått tid Kr 1 237,-
Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider Per brev I tråd med matrikkelforskriften
Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider Per brev I tråd med matrikkelforskriften
Annet fakturerbart arbeid Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for medgått tid Etter medgått tid Kr 1 237,-