Oppmålingsforretning

§ 5.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

§ 5.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad
Mangelfull søknad Beregningsenhet Gebyr
Mangelbrev Per påfølgende brev utover det første Kr 590,-

§ 5.5       Oppmålingsforretninger

§ 5.5.1 Gebyr for saksbehandling

§ 5.5.1 Gebyr for saksbehandling
 Gebyr for saksbehandling (Forarbeid og etterarbeid på kontoret) Beregningsenhet Gebyr
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Per søknad Kr 14.160,-
Arealoverføring Per arealoverføring Kr 16.520,-
Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler Per eierseksjon Kr 11.800,-
Oppretting av anleggseiendom Per eiendom Kr 17.700,-
Oppretting av punktfeste Per punktfeste Kr 9440,-
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Per matrikkelenhet Kr 7.080,-
Registrering av jordsameie Etter medgått tid Etter medgått tid
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jfr. matrikkelforskriftens § 40 Per forretning Kr 9.440,-
Grensejustering Per grensejustering Kr 8260,-
Arealoverføring til offentlig vei og jernbane Per arealoverføring Kr 9.440,-
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser Per søknad Kr 10.620,-
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, med synlige/kjente grensepunkt Per søknad Kr 12.390,-
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning, uten synlige grensepunkt i terreng Etter medgått tid Etter medgått tid
Sammenslåing av eiendommer Per matrikkelenhet Kr 0,-
Registrering av festeforhold Per festeforhold Kr 7.080,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Etter medgått tid Etter medgått tid

§ 5.5.2 Gebyr ved oppmåling i marka

§ 5.5.2 Gebyr ved oppmåling i marka
 Gebyr ved oppmåling i marka Beregningsenhet Gebyr
Oppmøtegebyr Per oppmøte Kr 4.130,-
Grensepunkt som merkes og måles i marka Per grensepunkt Kr 1.475,-

§ 5.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

§ 5.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Annet Beregningsenhet Gebyr
Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44 Etter medgått tid Etter medgått tid
Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider Per brev I tråd med matrikkelforskriften
Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider Per brev I tråd med matrikkelforskriften
Annet fakturerbart arbeid Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for medgått tid Etter medgått tid Kr 1.180,-