Bygge- og delesaksbehandling

§ 3.2 Grunngebyr

§ 3.2 Grunngebyr
Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler Per søknad Kr 610,-
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post Per søknad Kr 1.220,-

§ 3.3 Registreringsgebyr

§ 3.3 Registreringsgebyr
Registreringsgebyr Beregningsenhet Gebyr
Søknadspliktige tiltak Per bruksenhet Kr 1.830,-
Meldepliktige tiltak som ikke er søknadspliktige Per tiltak Kr 1.220,-

§ 3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

§ 3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad
Mangelfull søknad Beregningsenhet Gebyr
Mangelbrev Per påfølgende brev utover det første Kr 610,-

§ 3.5 Forhåndskonferanse og andre møter

§ 3.5 Forhåndskonferanse og andre møter
Forhåndskonferanse og andre møter Beregningsenhet Gebyr
Forhåndskonferanse Per møte Kr 6.100,-
Dialogmøter og befaring Etter medgått tid Etter medgått tid

 § 3.6      Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak – pbl § 20-4, jf. byggesaksforskriften §§ 3-1 og 3-2.

§ 3.6.1 Fradeling

§ 3.6.1 Fradeling
Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m Beregningsenhet Gebyr
Fradeling med grenser som er i samsvar med fastsatt plan Per søknad Kr 3.660,-
Fradeling i regulert område, men hvor tomtedeling ikke fremgår av vedtatt plan, eller ved uendret bruk eller at denne er bebygd Per søknad Kr 4.880,-
Fradeling i uregulert strøk Per tomt Kr 4.880,-
Fradeling av tilleggsparsell eller arealoverføring betales for hver eiendom som berøres av justeringen Per eiendom Kr 4.880,-
Fradeling av anleggseiendom Etter medgått tid Etter medgått tid

§ 3.6.2 Tiltak uten krav til ansvarlig foretak

§ 3.6.2 Tiltak uten krav til ansvarlig foretak
Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4 Beregningsenhet Gebyr
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b Per tiltak Kr 4.880,-
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c Per tiltak Kr 3.660,-
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d Per søknad Kr 3.660,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2 Per tiltak Kr 7.320,-
Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 c Per tiltak Kr 3.660,-
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20-4 e Per tiltak Kr 2.440,-

§ 3.7      Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett) – pbl § 20-3
§ 3.7.1   Bolig, fritidsbolig og andre bygg, jf. § 20-1 a og b

§ 3.7.1.1 Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med 4 boenheter

§ 3.7.1.1 Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med 4 boenheter
Bolig: Beregningsenhet  Gebyr
Bolig Bygningstype 111-124, 131-136 Per boenhet kr 15.860,-
Fritidsbolig: Beregningsenhet  Gebyr
Fritidsbolig, 0 - 70 m2 Bygningstype 161-163 Per boenhet kr 12.200,-
Fritidsbolig, 71 - 200 m2 Bygningstype 161-163 Per boenhet kr 25.620,-
Fritidsbolig, Over 200 m2 Bygningstype 161-163 Per boenhet kr 31.720,-

§ 3.7.1.2 Store bolig- og fritidsboligbygg over 4 boenheter

§ 3.7.1.2 Store bolig- og fritidsboligbygg over 4 boenheter
Store bolig- og fritidsboligbygg: Beregningsenhet  Gebyr
5 – 10 boenheter Bygningstype 141-159, 161-163 Per bygning kr 36.600,-
11 eller flere boenheter Bygningstype 141-159, 161-163 Per bygning kr 48.800,-

§ 3.7.1.3 Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig- og fritidsboligbygg

§ 3.7.1.3 Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig- og fritidsboligbygg
Tilbygg, påbygg eller underbygg til boligbygg Beregningsenhet  Gebyr
Tilbygg, påbygg eller underbygg Bygningstype 111-172 Per tiltak kr 8.540,-

§ 3.7.1.4 Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig

§ 3.7.1.4 Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig
Søknadspliktig med ansvarsrett: Beregningsenhet  Gebyr
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig Bygningstype 181-183 Per tiltak kr 8.540,-

§ 3.7.1.5 Andre bygninger enn bolig

§ 3.7.1.5 Andre bygninger enn bolig
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b Beregningsenhet Gebyr
Industri-/næringsbygg Bygningstype 211-239 Per tiltak Kr 18.300,-
Landbruksbygg Bygningstype: 241-249 Per tiltak Kr 18.300,-
Kontor- og forretningsbygg Bygningstype 311-330 Per tiltak Kr 30.500,-
Øvrige næringsbygg og offentlige bygg Bygningstype 411-840 Per tiltak Kr 36.600,-
Tilbygg og påbygg mv. Per tiltak Kr 8.540,-

§ 3.7.1.6 Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)

§ 3.7.1.6 Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)
Røranlegg. ledningsanlegg mv.  Beregningsenhet Gebyr
Røranlegg, ledningsanlegg, mindre avløpsanlegg, stikkledninger mv. Per søknad Kr 4.880,-
Større avløpsanlegg, høydebasseng mv. Etter medgått tid Etter medgått tid
Tilleggsgebyr ved kontroll av rettigheter Per søknad Kr 1.220,-
Utbygging av infrastruktur i regulert/uregulert utbyggingsområde Etter medgått tid  Etter medgått tid
Svømmebasseng, dam/brønn ol.
Svømmebasseng, dam/brønn, brygge og lignende Per tiltak Kr 3.660,-

§ 3.7.2 Fasadeendring, jf. pbl § 20-1 c

§ 3.7.2 Fasadeendring, jf. pbl § 20-1 c
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c Beregningsenhet Gebyr
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg Per søknad Kr 3.660,-

§ 3.7.3 Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. § 20-1 d.

§ 3.7.3 Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. § 20-1 d.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d Beregningsenhet Gebyr
Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak av hel bygning Per søknad Kr 8.540,-
Bruksendring deler av bygning (mindre tiltak) Per søknad Kr 3.660,-

§ 3.7.4 Riving av tiltak, jf. § 20-1 e.

§ 3.7.4 Riving av tiltak, jf. § 20-1 e.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e Beregningsenhet Gebyr
Riving mv. bygninger, konstruksjoner og anlegg Per tiltak Kr 8.540,-
Tillegg for avfallsplan Per avfallsplan Kr 1.220,-

§ 3.7.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. § 20-1 f.

§ 3.7.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. § 20-1 f.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f Beregningsenhet Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis og lignende Per søknad Kr 3.660,- Kr 6.100,-
Skorstein, ildsted og andre enkle tiltak Per søknad Kr 2.440,- Kr 6.100,-

§ 3.7.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, jf. § 20-1 g.

§ 3.7.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, jf. § 20-1 g.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g Beregningsenhet Gebyr
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. Per søknad Kr 8.540,-
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet Kr 8.540,-

§ 3.7.7 Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20-1 h og i.

§ 3.7.7 Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20-1 h og i.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i Beregningsenhet Gebyr
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.) Per søknad Kr 4.880,-
Skilt på fasade Per søknad Kr 4.880,-
Andre skilt Per søknad Kr 3.660,-

§ 3.7.8 Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20-1 j.

§ 3.7.8 Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20-1 j.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j Beregningsenhet Gebyr
Plassering av midlertidig bygninger, konstruksjoner og anlegg for varig opphold, som skal stå i inntil to år Per tiltak Kr 6.100,-

§ 3.7.9 Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20-1 k.

§ 3.7.9 Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20-1 k.
Vesentlige terrenginngrep, jf. § 20-1 k Beregningsenhet Gebyr
Vesentlige terrenginngrep, tiltaksklasse 1 Per søknad Kr 4.880,-
Vesentlige terrenginngrep, tiltaksklasse 2 og 3 Per søknad Kr 8.540,-

§ 3.7.10 Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20-1 l.

§ 3.7.10 Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20-1 l.
Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l Beregningsenhet Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3
Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass o.l. Per tiltak Kr 4.880,- Kr 8.540,-
Møteplasser, lekeplass, grøntanlegg, parker o.l. Per tiltak Kr 4.880,- Kr 8.540,-

§ 3.8 Tilleggsgebyr for verneverdige bygninger, vernede områder og kulturminner

§ 3.8 Tilleggsgebyr for verneverdige bygninger, vernede områder og kulturminner
Verneverdige bygninger, vernede områder og kulturminner Beregningsenhet Gebyr
Hvis søknad omfatter verneverdig bygning, herunder SEFRAK-registrerte bygg Per søknad Kr 2.440,-
Hvis søknad gjelder tiltak i vernede områder Per søknad kr 2.440,-
Hvis søknad gjelder tiltak som berører kulturminner Per søknad Kr 2.440,-

§ 3.9 Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest

§ 3.9 Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Beregningsenhet Gebyr
Midlertidig brukstillatelse Per søknad Kr 1.220,-
Igangsettingstillatelse Per tillatelse Kr 6.100,-
Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt Per søknad Kr 2.440,-

§ 3.10 Dispensasjon

§ 3.10 Dispensasjon
Dispensasjon etter pbl § 19-1 Beregningsenhet Gebyr
Dispensasjon som krever politisk behandling Per søknad Kr 24.400,-
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt, med høring Per søknad Kr 16.510,-
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt, uten høring Per søknad Kr 7.620,-
Dispensasjon for mindre tiltak som er unntatt søknadsplikten etter § 20-5 men som ikke er i tråd med plan Per søknad Kr 4.880,-

§ 3.11 Andre vurderinger

§ 3.11 Andre vurderinger
Andre vurderinger Beregningsenhet Gebyr
Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd Per fravik Kr 2.440,-
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-7 Per søknad Kr 610,-
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-7, jf. SAK § 11-4 Per foretak Kr 2.440,-

§ 3.12 Revidert søknad og tegninger

§ 3.12 Revidert søknad og tegninger
Endring av tiltak Beregningsenhet Gebyr
Søknadspliktig endring av tiltak Per søknad Kr 6.100,-

§ 3.13 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

§ 3.13 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag Beregningsenhet Gebyr
Sak som trekkes før vurdering Per sak Grunngebyr
Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak Per sak Kr 4.880,-
Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaver Per sak Kr 4.880,-
Sak som kommunen avslår Per sak Fullt gebyr

§ 3.14 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

§ 3.14 Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Timepris Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for medgått tid i bygge- og delesaker Etter medgått tid Kr 1.220,-