Nabovarsel ved deling av eiendom

Før du sender inn en søknad, må du varsle naboer.

Hvem er nabo?

En naboeiendom har felles grense med din eiendom eller er gjenboer. Kartutsnittet viser et eksempel på naboer til en eiendom markert med mørk rosa farge. Naboer er markert med lilla farge.

Hvordan varsler du?

Naboene skal få se situasjonskart som viser tenkt endring av eiendomsgrense.  Du kan sende nabovarsel på e-post, levere dem personlig eller sende som rekommandert post. Hvis du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar tilbake som bekrefter at e-posten er mottatt.

Vent 14 dager fra varsel til du sender inn søknaden

Etter at varslet er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine eventuelle merknader til deg, eller til ansvarlig søker hvis du har et firma som søker for deg.

Når du sender inn rekvisisjonen til kommunen, skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har fått varsel, og en kopi av nabovarselet.

Festeenhet

Den som fester en naboeiendom har samme status som grunneier eller hjemmelshaver til naboeiendommen og skal på lik linje ha nabovarsel.

Skjemaer til nabovarsel

Direktoratet for byggkvalitet har blant annet skjemaer til nabovarsling 

Bestill naboliste

Naboliste kan bestilles fra Ambita Infoland (søk etter eiendom eller matrikkel, trykk deretter "vis produkter")

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen søknaden gjelder. Velg "naboliste" og legg den til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort.

Har du mottatt et nabovarsel?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av endring på felles grense.

Når du har mottatt nabovarsling kan du sende merknader til den personen eller det firmaet som er oppgitt på skjemaet du har fått. 14 dager etter at alle naboer er varslet kan tiltakshaver, eller ansvarlig søker, sende søknaden inn til kommunen.

Eventuelle nabomerknader skal da legges sammen med søknaden når den sendes inn.