Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommer. Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer. 

Hvem kan søke:

Heimelshavar, festar, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat, andre som har fullmakt.

I dei tilfelle der det er eit firma som er eig, kan personar med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Grensejustering

En grensejustering er en mindre justering av grensene mellom eiendommer. Matrikkelforskriften § 34 stiller krav til hva som kan gjennomføres som en grensejustering.

·         For boligeiendommer er hovedregelen at arealet som søkes overført, ikke må øke eller redusere eiendommens størrelse med mer enn 5 % eller maksimalt 500 m2. .

·         Ved gjensidig grensejustering (makeskifte) kan ei eining maksimalt avgje 20 prosent av opprinneleg areal.

·         Grensejusteringen kan ikke medføre at verdien av de involverte eiendommene økes eller reduseres med mer enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp).

·         Arealet som overføres, må være regulert til samme formål som eiendommen(e) som mottar arealet.

·         Krav til tomteutnyttelse, uteoppholdsareal, avkjørsler, adkomst og parkering være oppfylt for alle involverte eiendommer etter endringen (I henhold til plan- og bygningsloven og reguleringsplan).

Plan- og bygningsetaten vurderer om tiltaket du søker om, kan gjennomføres som en grensejustering. Hvis grenseendringen ikke kan gjennomføres i samsvar med beskrivelsen av grensejustering over, må grenseendringen gjennomføres som en arealoverføring. Her finn du informasjon om arealoverføring

Må jeg varsle naboene når jeg skal søke om grensejustering?

Nabovarsling er ikke et generelt krav ved grensejustering. Kun i tilfeller der andre eiendommers interesser berøres, må du varsle disse eiendommene.