Fritak fra eiendomsskatt

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

I henhold til Eigedomsskattelova § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. 

Denne paragrafen har følgende ordlyd (sitat):

«Fri for eigedomsskatt er:

a)        Eigedom som staten eig, så langt

-         eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa

-         eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v.

-         eigedomen har historisk bygg eller anlegg

-         eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært øvingsområde

-         eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål

-         eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål

b)        Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i verksemda.

c)        Kyrkjer.

d)        Eigedomar som kommunen sjølv eig.

e)        Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek norsk eigedom for tilsvarande skatt hjå seg.

f)        Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a femte strekpunkt.

g)        Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjette strekpunkt.

h)        Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.

i)         Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

j)         Område som er vedteke verna som nasjonalpark eller naturreservat i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fritaket gjeld også for område verna som nasjonalpark eller naturreservat etter den tidlegare lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

k)        Lavproduktiv grunneigedom som staten eig direkte eller indirekte, så langt den tener ålmennyttige føremål. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

Departementet kan gje nærare regler til utfylling og avgrensing av denne bestemmelsen.»

Finansdepartementet har gitt nærmere regler om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer i forskrift av 18.11.1992, nr. 850.

 

Spesielt om landbrukseiendommer (§ 5 h)

Etter lovendring i juni 2006, skal eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk ha obligatorisk fritak. Med eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk menes eiendom som blir holdt i hevd ved en driftsmåte som er i samsvar med det som er vanlig jord- og skogbruksdrift i området, jf Innst. O. nr. 53 (1974-1975). Boligbygg/fritidsbygg med tilhørende tomt omfattes ikke av unntaket og skal takseres, det samme gjelder andre bygg eller driftsmidler som ikke kan henføres direkte til landbruksvirksomheten (for eksempel garasjer, naust og lignende).

 

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

I henhold til Eigedomsskattelova § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt. Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat):

 

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a)        Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b)        Bygning som har historisk verde.

c)        Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå   den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

d)        Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

e)        Fritidsbustader»

 

Beslutningene om fritak etter § 7 skjer gjennom årlige vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunen.

For 2021 har kommunestyret besluttet å frita helt eller delvis

  • Eiendommer tilhørende lag, foreninger og allmennyttige institusjoner etter § 7 a
  • Fredet bygninger etter § 7 b
  • Nye heltidsboliger i 2 år etter at brukstillatelse er gitt etter § 7 c

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a avgjøres etter søknad.