Eiendomsskatt

Kommunestyret i Lesja har vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer, jf. Eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 14.12.2023. Saksprotokollen kan du lese her (PDF, 100 kB)

Det er lov om eiendomsskatt  som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

Det er kommunestyrene og bystyrene i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunene. I Norge har det vært krevd inn slik skatt i over 100 år.

Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten. Det tas utgangspunkt i objektverdien på eiendommen pr. 01.01. i skatteåret.

Taksten bygger både på faktaopplysninger og på skjønnsmessige vurderinger. Fakta om adresse og størrelsen på bygninger og tomt hentes fra offentlige registre.

Generelle forhold om eiendomsverdier spiller inn når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene. Det gjør også spesielle forhold ved eiendommen. For at skjønnet skal bli bra, blir derfor hver eiendom besøkt og vurdert.

Takst og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i februar/mars hvert år. Eiere vil da få tilsendt informasjon om taksten og eiendomsskatten som skal betales. Samtidig vil man få en orientering om rettigheter til å klage på takstgrunnlaget.

Kontakt

Inger Marie Nyløkken
Eiendomsskattekontoret
Mobil 948 30 871