Eiendomsskatt

Klikk for stort bildeKommunestyret i Lesja har vedtatt å utvide eiendomsskatt til å gjelde alle eiendommer fra og med skatteåret 2021, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 06.05.2020.

Det er lov om eiendomsskatt  som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

 

Det er kommunestyrene og bystyrene i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunene. I Norge har det vært krevd inn slik skatt i over 100 år.
 
Lesja kommune har per i dag kun eiendomsskatt på kraftnett og produksjonsbedrifter. Kommunestyret vedtok 07.05.2020 i sak PS 17/2020 at det skal innføres eiendomsskatt i hele kommunen. Takstene skal virke fra og med skatteåret 2021. Dette er første gang kommunen innfører eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.

 

Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten. Det tas utgangspunkt i objektverdien på eiendommen pr. 01.01.2021.

 

Taksten bygger både på faktaopplysninger og på skjønnsmessige vurderinger. Fakta om adresse og størrelsen på bygninger og tomt hentes fra offentlige registre.
 
Generelle forhold om eiendomsverdier spiller inn når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene. Det gjør også spesielle forhold ved eiendommen. For at skjønnet skal bli bra, blir derfor hver eiendom besøkt og vurdert.
 

Besiktigelsen vil i all hovedsak gjennomføres fra midten av september til midten av desember 2020. Det vil bli gjennomført besiktigelse av alle eiendommer i kommunen som ikke er fritatt fra eiendomsskatt. I september sendes det ut informasjon om besiktigelsen som skal gjennomføres til alle innbyggere i Lesja kommune. Samme informasjon sendes også til deg som står registrert som eier av eiendom og er registrert med bostedsadresse utenfor Lesja kommune. Dersom det er flere eiere av en eiendom, sender vi til den som står først registrert i grunnboken.

 

Takst og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i februar/mars 2021. Eiere vil da få tilsendt informasjon om taksten, matrikkeldata på sin eiendom og eiendomsskatten som skal betales. Samtidig vil man få en orientering om rettigheter til å klage på takstgrunnlaget.

 

Vil du vite mer om takseringsarbeidet, kan du velge knapper i toppen av siden for mer informasjon.

Kontakt

Øyvind Engen
Økonomisjef
Telefon 977 41 877
Mobil 977 41 877