Nytt verneområde og utviding av verneområda på Hjerkinn

Kongen i statsråd vedtok 20. april 2018 å utvide Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, opprette

Hjerkinn landskapsvernområde og endre grensene for Fokstugu landskapsvernområde. Vedtaket

følgjer opp Stortingsvedtak i 1999 om å leggje ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturen og

innlemme det i eksisterande verneområde. Vernevedtaket betyr føljande:

 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvida med ca. 131 km2 i Dovre og Lesja

kommuner

 Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern på ca. 45,6 km2 er oppretta i Dovre og

Lesja kommuner

 Avgrensninga av eksisterende Fokstugu landskapsvernområde endrast ved at 0,80 km2 er

teke inn i utvidinga av nasjonalparken og 1,35 km2 er teke inn i nytt Hjerkinn

landskapsvernområde, samt at 0,77 km2 som ikkje tidlegare var verna er innlemma.

Dovrefjell Nasjonalparkstyre er vernemyndigheit for verneområda.

Kontakt

Marit Svanborg
Permisjon til ca 1.6.20 (Miljørådgjevar)
Telefon 61 24 41 88
Mobil 948 75 433