Ikkje søknadspliktig motorferdsel

Ikkje-søknadspliktig motorferdsel med heimel i lova

Noko motorferdsel er direkte heimla i lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, og forskrift om motorferdsel. Merke at det er ulike reglar for køyring i barmarksesongen og vintersesongen.

Utan søknad er det etter lov og forskrift tillate å kjøre med motorkjøretøy i desse tilfella:

På barmark:

 • Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med heimel i lov
 • Offentlig post- og teletjenester
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruksnæring (Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse)
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg.
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn og av kommunen/grunneiere på privat grunn
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor

På vinterføre

 • Transport som er tillate på barmark
 • Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.), som ikke ligger til brøytet bilveg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon
 • Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane