Motorferdsel i utmark

snøskuterMotorferdsel i utmark er som hovudregel ikkje tillate, men bruk av motorkjøretøy kan vera nødvendig i tilknyting til næring og nyttetransport.  

Om leigekøyrar nyttast på vinterføre, er det i mange tilfelle ikkje nødvendig å søke om dispensasjon. Formålet med køyringa kan også være direkte heimla i motorferdsellovverket. Leigekøyrarar med konsesjon i Lesja kommune finn du på ein av knappane øvst på denne sida.

Dersom særlege grunnar føreligg kan ein søke dispensasjon for å få utføre køyringa sjølv. 

Lokal forskrift for bruk av motorbåt og luftfartøy regulerer kva som er tillate i forbindelse med transport i luft og på vatn.

Artikkelliste

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00