Motorferdsel i utmark

Klikk for stort bildesnøskuterMotorferdsel i utmark er som hovudregel ikkje tillate, men bruk av motorkjøretøy kan vera nødvendig i tilknyting til næring og nyttetransport.  Dersom særlege grunnar føreligg kan ein søke dispensasjon for å få utføre køyringa sjølv. Om leigekøyrar nyttast på vinterføre, er det i mange tilfelle ikkje nødvendig å søke om dispensasjon. Formålet med køyringa kan også være direkte heimla i motorferdsellovverket. Lokal forskrift for bruk av motorbåt og luftfartøy regulerer kva som er tillate i forbindelse med transport i luft og på vatn.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning
Mobil 909 20 323

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00