Hogst i vernskog

Vern-skog er eit formelt begrep. Skogbruksmyndigheita  kan nytte vern-skogbestemmelsen i skogbrukslovens § 12 som eit verktyg til å regulera og ha kontroll med skogbruksverksemda i eit område der det er spesielt viktig å sikra at skogen bevara vern-funksjonen, som til dømes vern mot naturskadar, vèr og vind mot anna skog, dyrka mark og bygningar. Dette er fastsett av Fylkesmannen i eiga lokal forskrift om vernskog og kva for område som har vern-skogstatus og korleis skjøtsel av desse skal utførast.

Vernskogen i Lesja ligg frå 700 meter over havet til opp mot fjellet. På Lesjaskog frå Mølmsåa og vestover til fylkesgrensa ligg denne på 600 moh og opp mot fjellet. I vernskogen er det dårlegare vekstevne og det kan det være utfordringar knytta til forynging av ny skog om skogen blir handsama på feil måte med til dømes feilaktig hogst.

All hogst i vernskogen unnateke hogst til eige bruk skal meldast til kommunen, seinast 3 veker før hogsten tek til.

Eit kartutsnitt som syner det aktuelle hogstområdet skal fylgje meldinga som sendast til Felles landbrukskontor for Lesja og Dovre.

 

Skjema for melding om hogst i vernskog finn du her, https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oppland/bilder-fmop/landbruk-og-mat/skogbruk/vernskog-skjema-sept-2016.pdf

 

 

Les meir om vernskog her, https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog