Omdisponering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseigedom.  Dersom du skal dele eller omdisponere eigedom må det søkast om løyve. Ein søknad om deling skal også behandlast i henhald til plan- og bygningslova. Du leverer éin søknad til kommunen.