Odel

Odelslova har regler om odelsretten og åsetesretten. Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndigheit for odelslova. Det betyr at Landbruksdirektoratet svarar på generelle spørsmål om lova.