Odel

Odelslova har regler om odelsretten og åsetesretten. Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndigheit for odelslova. Det betyr at Landbruksdirektoratet svarar på generelle spørsmål om lova. 

Kontakt

Mats Heidsve
Leiar landbrukskontoret
Mobil 917 11 475