Nydyrking

Nydyrking er omgjering av andre markslag til fulldyrka eller overflatedyrka jord. Jordlova og forskrift om nydyrking gjev regler for nydyrking. Nydyrking er eit søknadspliktig tiltak, søknad sendast til Felles landbruksforvaltning for Lesja og Dovre. Det vert i Lesja gjeve eit kommunalt tilskot på 1500 kr per dekar nydyrka areal som vert ferdiggodkjent. Tilskotet er betinga av at vilkåra i dyrkingsløyvet vert overhalde. Det er krav om konsekvensutreeing av tiltaket dersom ein grunneigar ynsjer å nydyrke meir enn 50 dekar over ein periode på 5 år.

Kontakt

Harald Aulie
Landbruksveileder
Telefon 911 35 419