Konsesjon

Den som ervervar ein konsesjonspliktig eigedom må søkje om konsesjon (tillating) frå myndighetene. Eit erverv er eigedomsovergangen frå tidlegare eigar (overdragar) til ny eigar (ervervar). Erverv er eit fellesord for ulike måtar å få eigarskap/råderett til ein eigedom, som ved arv, kjøp, gåve, lange leieperiodar osv.

Personer som er i nær slekt med tidlegare eigar av ein landbrukseigedom kan overta eigedomen konsesjonsfritt dersom overtakaren oppfyller konsesjonsloven sine føresegner om buplikt i tilfelle der eigedomen har meir enn 35 dekar fulldyrka mark og eller 500 dekar produktiv skog. I slike tilfeller nyttast skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Kjøp av landbrukseigedom med meir enn 35 dekar fulldyrka mark og 100 dekar totalareal frå andre enn nær slekt krev at det søkast om konsesjon. Da nyttast skjemaet Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksveileder
Telefon 917 11 475
Gunhild Fløttum
Telefon 469 50 339