Forpakting

I høve der det vert leigd ut ein heil gard med bygningar og jord fell normalt avtala inn under lov om forpakting. Avtaler om forpakting skal leggast fram til kommunen for godkjenning. Det kan godkjennast avtaletid kortare enn 10 år, men dersom ikkje spesielle høve tilseiar noko anna skal avtaletida fortrinnsvis være 5 år eller meir. Det krev konsesjonsbehandling ved lengre avtaletid enn 10 år.