Driveplikt

Reglane om driveplikt gjeld alle eigarar av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eigarar av eigedom med jordbruksareal driveplikt i heile eigartida. Dette gjeld alle som eig slik eigedom frå 1. juli 2009.  Driveplikta kan oppfyllast ved at eigaren driv sjølv eller ved bortleige.

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksveileder
Telefon 917 11 475
Harald Aulie
Landbruksveileder - vikar
Telefon 911 35 419