Buplikt

I tillegg til buplikt for nær slekt kan kommunen setje vilkår om buplikt i tilfelle der nokon kjøper eigedomar med meir enn 35 dekar fulldyrka mark og 100 dekar totalareal. I begge høve er fristen for å flytte til eigedomen eit år frå overtakelsesdato. Erververen må bu 5 år samanhengande på eigedomen han/ho har buplikt på for at buplikta skal reknast som oppfylt.

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 33 693
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27
Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21