Buplikt

I tillegg til buplikt for nær slekt kan kommunen setje vilkår om buplikt i tilfelle der nokon kjøper eigedomar med meir enn 35 dekar fulldyrka mark og 100 dekar totalareal. I begge høve er fristen for å flytte til eigedomen eit år frå overtakelsesdato. Erververen må bu 5 år samanhengande på eigedomen han/ho har buplikt på for at buplikta skal reknast som oppfylt.

Kontakt

Harald Aulie
Landbruksveileder
Telefon 911 35 419