Buplikt

I tillegg til buplikt for nær slekt kan kommunen setje vilkår om buplikt i tilfelle der nokon kjøper eigedomar med meir enn 35 dekar fulldyrka mark og 100 dekar totalareal. I begge høve er fristen for å flytte til eigedomen eit år frå overtakelsesdato. Erververen må bu 5 år samanhengande på eigedomen han/ho har buplikt på for at buplikta skal reknast som oppfylt.

Kontakt

Mats Heidsve
Leiar landbrukskontoret
Mobil 917 11 475
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Mobil 469 50 339
Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Mobil 911 35 419