Klage på barnas/elevenes arbeidsmiljø

Miljørettet helsevern utfører saksbehandling i enkeltsaker som gjelder barn og elevers fysiske arbeidsmiljø på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU. Saker vedrørende barnas/elevenes arbeidsmiljø skal i utgangspunktet først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Miljørettet helsevern bringes inn i saken. Det er imidlertid også mulig å kontakte Miljørettet helsevern som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og bistand. Du finner kontaktinfo under knappen tilsynsteam og til kommuneoverlegen øverst på siden.

Lesja kommune er også lokal skole- og barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene og skolene i kommunen drives i samsvar med lovverket. Som foresatt kan du også kontakte skole- og barnehagemyndigheten i kommunen dersom du ønsker å klage på skolen eller barnehagen barnet ditt går i.

Statsforvalteren har ansvar for å følge opp klager på elevenes skolemiljø etter opplæringsloven.