Miljørettet helsevern skole/barnehage

Miljøet i barnehager og skoler skal være slik at det fremmer barnas og elevenes helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade.

Tilsynsteamet i Lesja fører tilsyn med det fysiske arbeidsmiljøet til barnehagebarn og elever i grunnskole skole i Lesja kommune.